Ягупов В.В. Принцип свідомості, самодіяльності та активності вихованців

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка

18.2. Основні вимоги принципів виховання

Принцип, що стосується навчально-пізнавальної діяльності вихованців

Принцип свідомості, самодіяльності та активності вихованців. С. Френе підкреслював, що в кожній дитині закладено більше істин, ніж у всіх педагогічних підручниках разом узятих, а функція педагога полягає в тому, щоб допомогти дитині виявити в собі та розвинути те, що їй органічно притаманне.
Однією з умов досягнення успіху у виховній діяльності є перетворення вихованця на активну постать. Активне життя дитячої думки В. О. Сухомлинський вважав найголовнішою передумовою свідомого ставлення до виховання, міцних, глибоких знань і делікатних інтелектуальних взаємовідносин у колективі. Бути суб'єктом виховання означає перетворитись із пасивної особи в активну, тобто стати архітектором власного творчого самовдосконалення. Найбільш повно технологію такої роботи розкриває осо-бистісно орієнтована педагогіка.

Ефективність у реалізації цього принципу можлива за додержання таких правил:
– формування широкого кругозору щодо різноманітних проблем життя народу України;
– створення у вихованців позитивного уявлення про майбутню професійну діяльність;
– вироблення мотивації навчально-пізнавальної та професійної діяльності;
– формування всебічного інтересу до конкретного фаху;
– зацікавлення вихованців у результатах своєї праці і показ цих результатів для досягнення успіху у власній професійній діяльності та колективу;
– перетворення вихованців у зацікавлених та активно діючих осіб життєдіяльності колективу;
– визначення конкретних цілей і завдань виховного процесу, кожного виховного заходу;
– надання особистісного смислу і конкретного змісту діяльності вихованців;
– спонукання вихованців до правильної самооцінки власних дій, вчинків, виховання у них звичок самоаналізу і самоконтролю та потреби самовдосконалення тощо.

Вихователеві необхідно орієнтуватися у своїй діяльності не на окремі принципи виховання, а на систему, яка забезпечує оптимізацію як процесуальної, так і змістової сторін виховання.

Контрольні запитання і завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1. Такі твердження характеризують ознаки гуманного виховання:
1) повага прав і свобод особистості вихованця;
2) заохочення добрих справ вихованця;
3) вседозволеність;
4) розумні й посильні вимоги до вихованця-
5) повага позиції вихованця;
6) потурання у вихованні;
7) повага до права вихованця бути самим собою;
8) повна свобода дій вихованця;
9) відмова від покарань, що принижують особисту гідність вихованця;
10) виховання в дусі загальнолюдських цінностей;
11) відмова від авторитарного виховання;
12) прийняття вихованцем цілей виховання.

2. Принципами виховання є:
1) єдність національного і загальнолюдського;
2) суспільна спрямованість виховання;
3) виховання в колективі та через колектив;
4) природовідповідність виховання;
5) єдність виховання, навчання, розвитку і самовдосконалення;
6) комплексний підхід;
7) гуманізація і демократизація виховання;
8) культуровідповідність виховання;
9) особистісний підхід;
10) єдність, узгодженість і безперервність виховних впливів;
11) опора на позитивне у вихованні;
12) самовиховання і перевиховання;
13) індивідуалізація виховного процесу;
14) активність, самодіяльність, творча ініціатива вихованця;
15) зв'язок із життям і працею.

Дайте визначення поняття «принцип виховання» і розкрийте його зміст.

Загальні принципи виховання включають принципи педагогіки народознавства. Обгрунтуйте цю думку.

Обгрунтуйте основні шляхи реалізації принципів виховання в діяльності соціального працівника.

Дайте порівняльну характеристику змісту традиційних і нетрадиційних принципів виховання у вітчизняній педагогіці.

Зробіть ранжирування за дванадцятибальною системою власних принципів, що сприяють удосконаленню професійних якостей соціального працівника.

Користуючись науково-педагогічною літературою побудуйте уявну модель реалізації принципів виховання у власній майбутній соціальній діяльності.

У Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти визначені такі принципи виховання. Розкрийте їхній зміст та основні правила:
– єдність національного і загальнолюдського;
– природовідповідність виховання;
– культуровідповідність виховання;
– активність, самодіяльність, творча ініціатива вихованців;
– демократизація виховання;
– гуманізація виховання;
– безперервність і наступність виховання;
– єдність навчання і виховання;
– диференціація та індивідуалізація виховного процесу;
– гармонізація родинного і суспільного виховання.

◄ Принципи, що стосуються суб'єктів виховання та методики їхньої діяльності

Зміст підручника "Ягупов В.В. Педагогіка"

Зміст виховання як педагогічна проблема ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка