Ягупов В.В.

Принцип свідомості, самодіяльності та активності вихованців

18.2. Основні вимоги принципів виховання

Принцип, що стосується навчально-пізнавальної діяльності вихованців

Принцип свідомості, самодіяльності та активності вихованців. С. Френе підкреслював, що в кожній дитині закладено більше істин, ніж у всіх педагогічних підручниках разом узятих, а функція педагога полягає в тому, щоб допомогти дитині виявити в собі та розвинути те, що їй органічно притаманне.

Однією з умов досягнення успіху у виховній діяльності є перетворення вихованця на активну постать. Активне життя дитячої думки В. О. Сухомлинський вважав найголовнішою передумовою свідомого ставлення до виховання, міцних, глибоких знань і делікатних інтелектуальних взаємовідносин у колективі. Бути суб'єктом виховання означає перетворитись із пасивної особи в активну, тобто стати архітектором власного творчого самовдосконалення. Найбільш повно технологію такої роботи розкриває осо-бистісно орієнтована педагогіка.

Ефективність у реалізації цього принципу можлива за додержання таких правил:

– формування широкого кругозору щодо різноманітних проблем життя народу України;

– створення у вихованців позитивного уявлення про майбутню професійну діяльність;

– вироблення мотивації навчально-пізнавальної та професійної діяльності;

– формування всебічного інтересу до конкретного фаху;

– зацікавлення вихованців у результатах своєї праці і показ цих результатів для досягнення успіху у власній професійній діяльності та колективу;

– перетворення вихованців у зацікавлених та активно діючих осіб життєдіяльності колективу;

– визначення конкретних цілей і завдань виховного процесу, кожного виховного заходу;

– надання особистісного смислу і конкретного змісту діяльності вихованців;

– спонукання вихованців до правильної самооцінки власних дій, вчинків, виховання у них звичок самоаналізу і самоконтролю та потреби самовдосконалення тощо.

Вихователеві необхідно орієнтуватися у своїй діяльності не на окремі принципи виховання, а на систему, яка забезпечує оптимізацію як процесуальної, так і змістової сторін виховання.

Контрольні запитання і завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1. Такі твердження характеризують ознаки гуманного виховання:

1) повага прав і свобод особистості вихованця;

2) заохочення добрих справ вихованця;

3) вседозволеність;

4) розумні й посильні вимоги до вихованця-

5) повага позиції вихованця;

6) потурання у вихованні;

7) повага до права вихованця бути самим собою;

8) повна свобода дій вихованця;

9) відмова від покарань, що принижують особисту гідність вихованця;

10) виховання в дусі загальнолюдських цінностей;

11) відмова від авторитарного виховання;

12) прийняття вихованцем цілей виховання.

2. Принципами виховання є:

1) єдність національного і загальнолюдського;

2) суспільна спрямованість виховання;

3) виховання в колективі та через колектив;

4) природовідповідність виховання;

5) єдність виховання, навчання, розвитку і самовдосконалення;

6) комплексний підхід;

7) гуманізація і демократизація виховання;

8) культуровідповідність виховання;

9) особистісний підхід;

10) єдність, узгодженість і безперервність виховних впливів;

11) опора на позитивне у вихованні;

12) самовиховання і перевиховання;

13) індивідуалізація виховного процесу;

14) активність, самодіяльність, творча ініціатива вихованця;

15) зв'язок із життям і працею.

Дайте визначення поняття «принцип виховання» і розкрийте його зміст.

Загальні принципи виховання включають принципи педагогіки народознавства. Обгрунтуйте цю думку.

Обгрунтуйте основні шляхи реалізації принципів виховання в діяльності соціального працівника.

Дайте порівняльну характеристику змісту традиційних і нетрадиційних принципів виховання у вітчизняній педагогіці.

Зробіть ранжирування за дванадцятибальною системою власних принципів, що сприяють удосконаленню професійних якостей соціального працівника.

Користуючись науково-педагогічною літературою побудуйте уявну модель реалізації принципів виховання у власній майбутній соціальній діяльності.

У Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти визначені такі принципи виховання. Розкрийте їхній зміст та основні правила:

– єдність національного і загальнолюдського;

– природовідповідність виховання;

– культуровідповідність виховання;

– активність, самодіяльність, творча ініціатива вихованців;

– демократизація виховання;

– гуманізація виховання;

– безперервність і наступність виховання;

– єдність навчання і виховання;

– диференціація та індивідуалізація виховного процесу;

– гармонізація родинного і суспільного виховання.