Ягупов В.В.

Методи самовиховання

22.2. Методи самовиховання

Контрольні запитання і завдання

З-поміж наведених відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1. Побудуйте логічну схему процесу власного самовиховання з його структурних елементів:

1) зміст;

2) мета, завдання та ідеал;

3) прийоми, методи;

4) результат, коригування;

5) способи та форми.

2. До методів самовиховання належать:

1) бесіда;

2) самопереконання;

3) самопідбадьорювання;

4) самохарактеристика;

5) самонавчання;

6) самообов'язок;

7) переконання;

8) приклад;

9) самоаналіз;

10) самокритика;

11) розповідь;

12) самозаохочення.

Зробіть порівняльний психолого-педагогічний аналіз процесу виховання і самовиховання та виокремте специфічні особливості останнього.

Автоконтрольний блок: (таблиця доступна при скачуванні повної версії підручника)

Розкрийте суть рушійних сил процесу самовиховання та сформулюйте основні з них.

Проаналізуйте прислів'я:

Не лінись рано вставати та замолоду більше знати.

Поки не впріти, доти не вміти.

Людей питай, а свій розум май.

Хто рано встає, тому Бог дає.

Проведіть самоанкетування з метою вивчення ефективності самовиховання:

1. Чи займаєшся самовихованням?

2. Що спонукає тебе вдосконалювати власні позитивні якості та усувати негативні?

3. Хто є для тебе ідеалом досконалості?

4. Назви основні цілі, досягти яких прагнеш у самовихованні?

5. Які прийоми, методи та засоби самовиховання використовуєш?

6. Які труднощі відчуваєш у роботі над собою?

7. Які позитивні результати маєш у самовихованні?

Визначте основні напрями самовиховання з урахуванням власних індивідуально-психічних особливостей і можливостей.