Ягупов В.В.

Вартості сімейного та особистого життя. Основні національні та громадянські вартості

Контрольні запитання і завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

 1. Яке із формулювань найповніше і найточніше відображає основну мету виховання українських громадян на сучасному етапі?
  1. виховання громадянина;
  2. виховання трудівника;
  3. виховання сім'янина;
  4. виховання особистості українського громадянина;
  5. виховання громадського діяча.
 2. Дайте визначення понять «мета виховання», «ідеал виховання» і розкрийте їхній зміст.
 3. Користуючися науково-педагогічною літературою, зробіть таксономію виховання українських громадян на сучасному етапі формування національної системи виховання.
 4. Чому виховний ідеал Г. Ващенка має пасивний характер?
 5. У чому відмінність уявлень про всебічний і гармонійний розвиток людини в радянській педагогіці від мети виховання, визначеної Законом України «Про освіту», Державною національною програмою «Освіта» («Україна XXI століття»)?
 6. Проаналізуйте «Кодекс вартостей» за О. Вишневським (Вишневський О. Сучасне українське виховання: Педагогічні нариси. Львів, 1996. С 127-130).
Абсолютні, вічні вартості та їхні антиподи
ДоброЗло
віра зневіра, атеїзм
надія безнадія
любов ненависть
доброта жорстокість
чесність нечесність
справедливість несправедливість
ширість лукавство
гідність самоприниження
милосердя байдужість
прощення злопам'ятність
досконалість недолугість
краса потворність
свобода неволя
нетерпимість до зла пристосовництво
великодушність бездушність
оберігання життя вбивство
мудрість безглуздя
благородство підлість

Основні національні вартості:

 1. українська ідея;
 2. державна незалежність України;
 3. самопожертва в боротьбі за свободу нації;
 4. патріотизм, готовність до захисту Батьківщини;
 5. єдність поколінь на основі віри в національну ідею;
 6. почуття національної гідності;
 7. історична пам'ять;
 8. громадська національно-патріотична активність;
 9. пошана до державних та національних символів, до Державного Гімну;
 10. любов до рідної культури, мови, національних свят і традицій;
 11. пошана до Конституції України;
 12. підтримка владних чинників у відстоюванні незалежності України та розбудові атрибутів державності;
 13. орієнтація власних зусиль на розбудову Української держави і розвиток народного господарства;
 14. прагнення побудувати справедливий державний устрій;
 15. протидія антиукраїнської ідеології;
 16. готовність стати на бік народів, які борються за національну свободу;
 17. сприяння розвитку духовного життя українського народу;
 18. дбайливе ставлення до національних багатств, до рідної природи;
 19. увага до зміцнення здоров'я громадян України.

Основні громадянські вартості:

 1. прагнення до соціальної гармонії;
 2. відстоювання соціальної і міжетнічної справедливості;
 3. культура соціальних і політичних стосунків;
 4. пошана до Закону;
 5. рівність громадян перед Законом;
 6. самовідповідальність людини;
 7. права людини – на життя, власну гідність, j безпеку, приватну власність, рівність можливостей тощо;
 8. суверенітет особи;
 9. право на свободу думки, совісті, вибору конфесії, участі у політичному житті, проведення зборів, самовираження тощо;
 10. готовність до захисту індивідуальних прав і свобод;
 11. обов'язки, що випливають із прав і свобод інших людей;
 12. пошана до національно-культурних вартостей інших народів;
 13. повага до демократичних виборів і демократично обраної влади;
 14. толерантне ставлення до чужих поглядів, якщо вони не суперечать абсолютним і] національним вартостям.

Вартості сімейного життя:

 1. подружня вірність;
 2. піклування про дітей;
 3. піклування про батьків і старших у сім'ї;
 4. пошана до предків, догляд за їхніми могилами;
 5. взаємна любов батьків;
 6. злагода та довір'я між членами сім'ї;
 7. гармонія стосунків поколінь у сім'ї;
 8. демократизм відносин, повага до прав дитини і старших;
 9. відповідальність за інших членів сім'ї;
 10. допомога слабшим членам сім'ї;
 11. гармонія батьківського і материнського впливу у вихованні;
 12. спільність духовних інтересів членів сім'ї;
 13. здоровий спосіб життя, прихильність до спорту;
 14. культ праці, дбайливе ставлення до її продуктів;
 15. дотримання народних звичаїв, охорона традицій;
 16. гостинність;
 17. сімейна відкритість щодо суспільного життя;
 18. гігієна сімейного життя;
 19. багатодітність.

Вартості особистого життя:

 1. орієнтація на пріоритет духовних вартостей;
 2. внутрішня свобода;
 3. особиста гідність;
 4. воля (самоконтроль, самодисципліна, енергія чину тощо);
 5. мудрість, розум, здоровий глузд;
 6. мужність, рішучість, героїзм;
 7. лагідність, доброзичливість;
 8. правдомовність;
 9. поміркованість (в їжі, статевих стосунках, висловлюванні, в товариськості тощо);
 10. урівноваженість в особистих і громадських справах;
 11. оптимізм, почуття гумору, життєрадісність, бадьорість;
 12. терпеливість;
 13. гармонія душі та зовнішньої поведінки;
 14. підприємливість, старанність, ініціативність;
 15. працьовитість;
 16. цілеспрямованість, витривалість, наполегливість;
 17. самостійність (у мисленні, діяльності тощо);
 18. творча активність (розвинена уява, спостережливість, інтелект тощо);
 19. твердість слова, точність;
 20. самокритичність, почуття відповідальності;
 21. ощадливість (у засобах, дбайливе ставлення до свого і чужого часу);
 22. вміння мовчати і слухати інших;
 23. культ доброго імені, надійність у праці, партнерстві, у збереженні чужої таємниці тощо;
 24. шляхетність і відповідальність у стосунках з особою іншої статі;
 25. протидія згубним звичкам (алкоголізму, наркоманії, палінню тощо);
 26. щедрість, допомога хворим, слабшим, сиротам, захист знедолених;
 27. увага до власного здоров'я, занять спортом;
 28. вдалий вибір поля діяльності та повноцінна самореалізація;
 29. розвиток естетичних смаків і творчих здібностей;
 30. турбота про охорону довкілля.