Ягупов В.В. Мета та ідеал виховання

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка

2.2. Ідеал українського виховання

Контрольні запитання і завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

1. Яке із формулювань найповніше і найточніше відображає основну мету виховання українських громадян на сучасному етапі?
1) виховання громадянина;
2) виховання трудівника;
3) виховання сім'янина;
4) виховання особистості українського громадянина;
5) виховання громадського діяча.

Дайте визначення понять «мета виховання», «ідеал виховання» і розкрийте їхній зміст.

Користуючися науково-педагогічною літературою, зробіть таксономію виховання українських громадян на сучасному етапі формування національної системи виховання.

Чому виховний ідеал Г. Ващенка має пасивний характер?

У чому відмінність уявлень про всебічний і гармонійний розвиток людини в радянській педагогіці від мети виховання, визначеної Законом України «Про освіту», Державною національною програмою «Освіта» («Україна XXI століття»)?

Проаналізуйте «Кодекс вартостей» за О. Вишневським (Вишневський О. Сучасне українське виховання: Педагогічні нариси. Львів, 1996. С 127-130).

Абсолютні, вічні вартості та їхні антиподи: (таблиця доступна при скачуванні повної версії підручника)

Основні національні вартості:
1) українська ідея;
2) державна незалежність України;
3) самопожертва в боротьбі за свободу нації;
4) патріотизм, готовність до захисту Батьківщини;
5) єдність поколінь на основі віри в національну ідею;
6) почуття національної гідності;
7) історична пам'ять;
8) громадська національно-патріотична активність;
9) пошана до державних та національних символів, до Державного Гімну;
10) любов до рідної культури, мови, національних свят і традицій;
11) пошана до Конституції України;
12) підтримка владних чинників у відстоюванні незалежності України та розбудові атрибутів державності;
13) орієнтація власних зусиль на розбудову Української держави і розвиток народного господарства;
14) прагнення побудувати справедливий державний устрій;
15) протидія антиукраїнської ідеології;
16) готовність стати на бік народів, які борються за національну свободу;
17) сприяння розвитку духовного життя українського народу;
18) дбайливе ставлення до національних багатств, до рідної природи;
19) увага до зміцнення здоров'я громадян України.

Основні громадянські вартості:
1) прагнення до соціальної гармонії;
2) відстоювання соціальної і міжетнічної справедливості;
3) культура соціальних і політичних стосунків;
4) пошана до Закону;
5) рівність громадян перед Законом;
6) самовідповідальність людини;
7) права людини – на життя, власну гідність, j безпеку, приватну власність, рівність можливостей тощо;
8) суверенітет особи;
9) право на свободу думки, совісті, вибору конфесії, участі у політичному житті, проведення зборів, самовираження тощо;
10) готовність до захисту індивідуальних прав і свобод;
11) обов'язки, що випливають із прав і свобод інших людей;
12) пошана до національно-культурних вартостей інших народів;
13) повага до демократичних виборів і демократично обраної влади;
14) толерантне ставлення до чужих поглядів, якщо вони не суперечать абсолютним і] національним вартостям.

Вартості сімейного життя:
1) подружня вірність;
2) піклування про дітей;
3) піклування про батьків і старших у сім'ї;
4) пошана до предків, догляд за їхніми могилами;
5) взаємна любов батьків;
6) злагода та довір'я між членами сім'ї;
7) гармонія стосунків поколінь у сім'ї;
8) демократизм відносин, повага до прав дитини і старших;
9) відповідальність за інших членів сім'ї;
10) допомога слабшим членам сім'ї;
11) гармонія батьківського і материнського впливу у вихованні;
12) спільність духовних інтересів членів сім'ї;
13) здоровий спосіб життя, прихильність до спорту;
14) культ праці, дбайливе ставлення до її продуктів;
15) дотримання народних звичаїв, охорона традицій;
16) гостинність;
17) сімейна відкритість щодо суспільного життя;
18) гігієна сімейного життя;
19) багатодітність.

Вартості особистого життя:
1) орієнтація на пріоритет духовних вартостей;
2) внутрішня свобода;
3) особиста гідність;
4) воля (самоконтроль, самодисципліна, енергія чину тощо);
5) мудрість, розум, здоровий глузд;
6) мужність, рішучість, героїзм;
7) лагідність, доброзичливість;
8) правдомовність;
9) поміркованість (в їжі, статевих стосунках, висловлюванні, в товариськості тощо);
10) урівноваженість в особистих і громадських справах;
11) оптимізм, почуття гумору, життєрадісність, бадьорість;
12) терпеливість;
13) гармонія душі та зовнішньої поведінки;
14) підприємливість, старанність, ініціативність;
15) працьовитість;
16) цілеспрямованість, витривалість, наполегливість;
17) самостійність (у мисленні, діяльності тощо);
18) творча активність (розвинена уява, спостережливість, інтелект тощо);
19) твердість слова, точність;
20) самокритичність, почуття відповідальності;
21) ощадливість (у засобах, дбайливе ставлення до свого і чужого часу);
22) вміння мовчати і слухати інших;
23) культ доброго імені, надійність у праці, партнерстві, у збереженні чужої таємниці тощо;
24) шляхетність і відповідальність у стосунках з особою іншої статі;
25) протидія згубним звичкам (алкоголізму, наркоманії, палінню тощо);
26) щедрість, допомога хворим, слабшим, сиротам, захист знедолених;
27) увага до власного здоров'я, занять спортом;
28) вдалий вибір поля діяльності та повноцінна самореалізація;
29) розвиток естетичних смаків і творчих здібностей;
30) турбота про охорону довкілля.

◄ Погляди Григорія Сковороди щодо виховного ідеалу

Зміст підручника "Ягупов В.В. Педагогіка"

Особистість як предмет дослідження психологічної і педагогічної наук. Індивід і особистість ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка