Ягупов В.В. Основні компоненти педагогічного процесу (продовження)

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка

5.1. Загальна характеристика педагогічного процесу

Безумовно, основними формами педагогічного впливу мають бути опосередковані прийоми і засоби. Звідси, вихователі основну увагу повинні звертати на відповідну організацію життєдіяльності освітньо-виховного закладу.

Зміст структури педагогічного процесу становлять колективні й індивідуальні пізнавальні та практичні дії вихованців. Цей зміст визначається певною освітньо-кваліфікаційною характеристикою відповідного фахівця, конкретизується в освітньо-професійній програмі та низкою інших документів. Сьогодні цей компонент має підлягати гуманітаризації та наповненню загальнолюдськими й національними цінностями.

Контрольно-регулювальний компонент потребує конкретизації, демократизації та опрацювання критеріїв оцінки результативності педагогічного процесу. Головний недолік цього компонента – суб'єктивізм.

Оцінково-результативний компонент віддзеркалюється в його функціях. На думку І. П. Підласого, основним продуктом педагогічної праці в глобальному масштабі має бути «...вихована, підготовлена до життя, суспільна людина». Безумовно, основним критерієм результативності цього процесу і його ефективності є формування всебічно й гармонійно розвиненої особистості вихованця, з високою духовністю, чіткими життєвими орієнтирами, позитивним ставленням до оточення і до самого себе, спроможної само-актуалізуватися у професійному й особистому житті. Оцінково-результативний компонент є обов'язковим, він водночас результат і критерій педагогічного процесу, а також мірило для внесення в нього необхідних корективів.

Зміст, хід і ефективність педагогічного процесу зумовлюються і визначаються його особливостями – загально-педагогічними та професійними. Загальнопедагогічні особливості: залежність від індивідуально-психічних властивостей, педагогічної та професійної майстерності вихователів; від застосованих концепцій, технологій, методик і методів навчання й виховання; визначеність взаємостосунків у цьому процесі нормами державних документів тощо.
Професійні особливості: практична спрямованість; органічна єдність теоретичної та практичної підготовки вихованців; висока технічна забезпеченість навчально-виховних заходів; єдність індивідуальної та колективної підготовки вихованців; багатопрофільний, багатоплановий і багаторівневий характер тощо.

Характеристиками педагогічного процесу, на думку І. П. Підласого, є рівень організації, управління, продуктивності (ефективності), технологічності, економічності, які дають можливість якісно та кількісно оцінити досягнуте. Кардинальна характеристика педагогічного процесу – це час, який є універсальним критерієм, що дає змогу надійно судити про те, наскільки швидко і якісно протікає даний процес.
Основні характеристики педагогічного процесу – це цілісність, спільність і єдність, які підпорядковують всі його складові єдиній меті.
Складна діалектика взаємин усередині педагогічного процесу полягає: 1) у єдності та самостійності процесів, що його створюють; 2) у цілісності та підпорядкованості відокремлених систем, що входять у нього; 3) в наявності загального і збереженні специфічного.

◄ Основні компоненти педагогічного процесу

Зміст підручника "Ягупов В.В. Педагогіка"

Закономірності педагогічного процесу. Закономірності формування особистості ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка