Ягупов В.В.

Основні характеристики педагогічного процесу

Безумовно, основними формами педагогічного впливу мають бути опосередковані прийоми і засоби. Звідси, вихователі основну увагу повинні звертати на відповідну організацію життєдіяльності освітньо-виховного закладу.

Зміст структури педагогічного процесу становлять колективні й індивідуальні пізнавальні та практичні дії вихованців. Цей зміст визначається певною освітньо-кваліфікаційною характеристикою відповідного фахівця, конкретизується в освітньо-професійній програмі та низкою інших документів. Сьогодні цей компонент має підлягати гуманітаризації та наповненню загальнолюдськими й національними цінностями.

Контрольно-регулювальний компонент потребує конкретизації, демократизації та опрацювання критеріїв оцінки результативності педагогічного процесу. Головний недолік цього компонента – суб'єктивізм.

Оцінково-результативний компонент віддзеркалюється в його функціях. На думку І. П. Підласого, основним продуктом педагогічної праці в глобальному масштабі має бути «...вихована, підготовлена до життя, суспільна людина». Безумовно, основним критерієм результативності цього процесу і його ефективності є формування всебічно й гармонійно розвиненої особистості вихованця, з високою духовністю, чіткими життєвими орієнтирами, позитивним ставленням до оточення і до самого себе, спроможної само-актуалізуватися у професійному й особистому житті. Оцінково-результативний компонент є обов'язковим, він водночас результат і критерій педагогічного процесу, а також мірило для внесення в нього необхідних корективів.

Зміст, хід і ефективність педагогічного процесу зумовлюються і визначаються його особливостями – загально-педагогічними та професійними.

Загальнопедагогічні особливості:

 • залежність від індивідуально-психічних властивостей, педагогічної та професійної майстерності вихователів;
 • від застосованих концепцій, технологій, методик і методів навчання й виховання;
 • визначеність взаємостосунків у цьому процесі нормами державних документів тощо.

Професійні особливості:

 • практична спрямованість;
 • органічна єдність теоретичної та практичної підготовки вихованців;
 • висока технічна забезпеченість навчально-виховних заходів;
 • єдність індивідуальної та колективної підготовки вихованців;
 • багатопрофільний, багатоплановий і багаторівневий характер тощо.

Характеристиками педагогічного процесу, на думку І. П. Підласого, є рівень організації, управління, продуктивності (ефективності), технологічності, економічності, які дають можливість якісно та кількісно оцінити досягнуте. Кардинальна характеристика педагогічного процесу – це час, який є універсальним критерієм, що дає змогу надійно судити про те, наскільки швидко і якісно протікає даний процес.

Основні характеристики педагогічного процесу – це цілісність, спільність і єдність, які підпорядковують всі його складові єдиній меті.

Складна діалектика взаємин усередині педагогічного процесу полягає у:

 1. єдності та самостійності процесів, що його створюють;
 2. цілісності та підпорядкованості відокремлених систем, що входять у нього;
 3. наявності загального і збереженні специфічного.