Ягупов В.В.

Закономірності педагогічного процесу. Закономірності формування особистості

Аналіз структури і змісту педагогічного процесу показує, що це складний, суперечливий, багатоступінчастий процес, у якому його елементи мають найрізноманітніші взаємовідносини. Причому вони можуть бути випадковими й необхідними, об'єктивними й суб'єктивними, позитивними та негативними, ситуативними і тривалими, внутрішніми й зовнішніми тощо. Ці відносини й залежності, що об'єктивно існують між різними педагогічними явищами, систематично повторюються та мають стійкий, необхідний і суттєвий характер, визначаються як закономірності педагогічного процесу.

Безумовно, їх розкриття – справа складна, але можлива і вкрай необхідна, адже від характеру різних елементів або їх поєднання залежить в цілому ефективність педагогічного процесу. Тільки глибоко пізнавши закономірності навчання, виховання, розвитку людини та учнівського колективу, опираючися на їхні вимоги, можна успішно вирішувати різноманітні завдання, що стоять перед різними освітньо-виховними системами.

Тому педагогічний процес – це процес суспільний, у ньому своєрідно виявляються закони та закономірності різного рівня. Найвищий рівень становлять найбільш загальні закони розвитку природи, суспільства і мислення – закон переходу кількості в якість; закон заперечення заперечення; закон єдності та боротьби протилежностей.

У педагогічному процесі також виявляються закономірності розвитку суспільства, формування особистості й колективу, пізнавальної діяльності тощо. Безумовно, йому притаманні й специфічні, педагогічні закономірності, які найбільш докладно і комплексно виражають суттєві зв'язки та відношення цього змістовного процесу.

Розглянемо прояв деяких закономірностей. Визначний вплив на педагогічний процес мають соціально-економічні умови держави, рівень розвитку освіти, науки й техніки.

В процесі навчання й виховання формується особистість вихованця, яка набуває найважливіших властивостей громадянина української держави. Цей процес повинен враховувати закономірності формування особистості:

  1. провідну роль суспільних умов;
  2. залежність розвитку особистості від характеру і змісту навчально-пізнавальної діяльності;
  3. взаємозумовленість внутрішніх психічних факторів і зовнішніх впливів;
  4. спадкоємність і послідовність з урахуванням вікових
  5. індивідуально-психічних особливостей;
  6. цілісність формування особистості;
  7. залежність від характеру взаємостосунків і спілкування,
  8. духовної атмосфери в учнівському колективі;
  9. залежність від якості навчально-виховної роботи вихователя тощо.