Ягупов В.В.

Основні напрями вдосконалення педагогічного процесу

Закономірності педагогічного процесу діалектично взаємозв'язані між собою і проявляються через певну сукупність випадковостей. Це ускладнює педагогічний процес. Але водночас вони чітко визначають основні напрями роботи вихователів і вихованців.

Рушійною силою, джерелом розвитку педагогічного процесу, є суперечності. Вони виражають специфіку процесу, його багатогранний характер і проявляються в основних групах його закономірностей.

Усі види суперечностей становлять єдиний комплекс і мають форму різних труднощів. Глибоке їх розуміння, знання причин є важливою умовою перетворення суперечностей в рушійні сили.

Педагогічний процес – не механічна сума дій щодо навчання та виховання підростаючого покоління, а самостійне цілісне явище, яке має свої внутрішні закономірності, специфічні поєднання виховання, навчання, розвитку, свою систему організації навчально-виховної роботи освітньо-виховної системи.

Основними напрямами вдосконалення педагогічного процесу є:

  1. його гуманізація і демократизація;
  2. забезпечення суб'єктності вихованця;
  3. якомога повніше урахування закономірностей і реалізація функцій процесу – виховної, навчальної, розвиткової;
  4. інтеграція науки, освіти і практики;
  5. підвищення науково-теоретичного рівня і зміцнення практичної спрямованості;
  6. оптимізація;
  7. інтенсифікація;
  8. вдосконалення підготовки вихователів та їх педагогічної майстерності;
  9. використання сучасних концепцій і методів навчання та виховання;
  10. технічне переобладнання педагогічного процесу тощо.

Зміст цілісного педагогічного процесу поглиблюється в конкретних методиках навчання і виховання, які більш докладно розглядатимуться далі.

Таким чином, знання сутності педагогічного процесу, його складових, закономірностей і суперечностей озброює вихователя чіткою методологією педагогічної науки, сприяє якісній організації педагогічного процесу та визначає основні напрями підвищення його ефективності.

Контрольні запитання і завдання:

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

  1. Основними функціями педагогічного процесу є:
    1. освітня, розвиткова, виховна і психологічної підготовки;
    2. освітня, розвиткова, виховна;
    3. освітня, виховна і психологічної підготовки;
    4. правильної відповіді немає.
  2. В якій групі вказані всі галузі педагогіки, що складають її систему?
    1. філософія, соціологія, шкільна гігієна, педагогіка, психологія, анатомія і фізіологія людини;
    2. основи педагогіки, дидактика, теорія виховання, школознавство;
    3. педагогічна психологія, педагогічна соціологія, театральна педагогіка, виправно-трудова педагогіка, військова педагогіка;
    4. загальна педагогіка, вікова педагогіка, спеціальна педагогіка, методика викладання окремих дисциплін, історія педагогіки, порівняльна педагогіка;
    5. педагогіка профтехосвіти, педагогіка шкіл продовженого дня, педагогіка шкіл-інтернатів, педагогіка вищої школи.

  1. Охарактеризуйте одну з функцій педагогічного процесу із використанням прикладів майбутньої Вашої професійної діяльності.
  2. Обдумайте і зробіть ранжування основних компонентів педагогічного процесу.
  3. Чітко визначте і обгрунтуйте предмет загальної педагогіки.
  4. Зробіть стислий письмовий аналіз структури діяльності вихователя.
  5. Дайте обгрунтування педагогічних понять «педагогічний процес» і «навчальний процес» і визначте обсяг їхнього змісту.
  6. Зробіть порівняльний аналіз педагогічних категорій «педагогічний процес» і «навчально-виховний процес».
  7. Розкрийте зміст ознак педагогічного процесу:
    • системності;
    • планомірності;
    • націленості на конкретний результат;
    • тривалості;
    • організованості;
    • гуманності.