Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Екологічні закони для великих систем. Запитання і завдання для самостійної роботи

Запитання і завдання для самостійної роботи

1. Назвіть головні ролі продуцентів та редуцентів у біосфері Землі.
2. Як використовують зелені наземні рослини зелену частину світла Сонця?
3. Яку частину світла зелені рослини використовують для фотосинтезу?
4. Чому рослини не можуть реалізувати всіх можливостей фотосинтезу?
5. Часто кажуть, що "листя – основа життя". А чи відбувається фотосинтез у стеблах?
6. У чому полягає позитивне значення для виду запеклого змагання самців за самку?
7. Зазначте причини низької енергоефективності виробництва в СРСР.
8. Назвіть види взаємодії особин різних видів.
9. Наведіть види взаємодій, які завдають шкоди одному чи обом видам.
10. Що трапиться з біосферою, якщо, використовуючи позаземні гігантські дзеркала, додати до сонячної енергії ще 5%?
11. Порівняйте кількість рівнів продуцентів і консументів. Чим відрізняються консументи, які належать до різних рівнів?
12. Хто належить до консументів найвищого рівня? Наведіть приклади.
13. Як зміняться ліси в Україні в разі зниження середньої температури на 10-15°С?
14. Чи є серед ресурсів біосфери невичерпні і безмежні?
15. Який із законів синекології стосується неможливості створення абсолютно безвідходного штучного (антропогенно-промислового) виробництва?
16. Якщо людині у середньому на добу необхідно 3,2 Мкал, то яку частину цієї енергії дають 180 г глюкози?
17. У скільки разів енерговитрати сучасного жителя Землі перевищують його фізіологічні потреби? На що витрачається "надлишок" використаної енергії?
18. Як би ви на основі рис. 11 класифікували росичку (болотна рослина, яка ловить і перетравлює комах)?
19. Використовуючи дані рис. 12 та інформацію про ККД паровиків, порівняйте ККД атмосфери і паровика щодо перетворення теплової енергії на рух.
20. Наведіть кілька наслідків перевищення популяцією доцільної густоти розселення.
21. Назвіть види взаємодії, які спостерігаються між особинами одного й того самого виду.
22. Спираючись на дані табл. 4, зазначте типи зв'язків між людьми та іншими видами рослин і тварин.
23. Обчисліть кількість взаємодій в екосистемі великої водойми з 500 видами організмів, якщо врахувати: а) парний зв'язок; б) потрійний зв'язок. Зробіть висновки зі своїх обчислень.
24. У скільки разів зменшується потік енергії у трофічній піраміді, що має К щаблів?
25. Як зміниться рослинність у лісах України, якщо за збереження сучасної кількості опадів середня річна температура підвищиться на: а) 5-8°С; б) 12-15°С?
26. За яких змін опадів ліси України мають шанси перетворитися на пустелі?
27. У яких зонах чи умовах на поверхні Землі вуглець і в наш час захоронюється з можливістю перетворитися на вугілля чи нафту?
28. Який з газів атмосфери – азот чи вуглекислий газ – більше включений у цикли руху речовин у біосфері? Відповідь обгрунтуйте.
29. Чому гідросфера містить значно більшу кількість вуглекислого газу, ніж повітря?
30. Яка мінімальна кількість (приблизно) видів повинна бути у замкненій біосфері для її більш-менш стійкого існування?
31. Порівняйте легкість досягнення подвоєння сучасних врожаїв зернових у Нідерландах і в Україні. Відповідь обгрунтуйте.
32. Завдяки використанню піднятих над поверхнею пустель чи океанів гігантських напівпровідникових пристроїв можна перетворити 5% енергії світла в електрику для вирішення енергетичних проблем людства. Чи є тут небезпека порушити "закон 1%"? Відповідь обгрунтуйте.
33. За рахунок якої енергії відбуваються горизонтальний рух плит земної кори, землетруси і виверження вулканів?
34. Науковці стверджують, що у минулому вулканічна діяльність була значно активнішою. Як вони доводять, що тоді джерело енергії вулканів було потужнішим?
35. Поясніть причину того, що перехід людства на живлення виключно мікроводоростями і найпростішими значно розширить його енергетичну базу й дасть змогу збільшити свою чисельність, подолавши демографічно-ресурсну кризу. Як ви ставитеся до такого варіанта розвитку подій у XXI ст.?
36. Чи можна завдяки застосуванню штучного фотосинтезу вирішити більшість проблем людства у створенні якісної та екологічно безпечної їжі? Відповідь обгрунтуйте.