Іванов Є.А.

Радіоекологічні дослідження

У посібнику висвітлено актуальні проблеми вивчення та основні поняття і положення радіоекології. Викладено методи проведення радіоекологічних досліджень та уявлення про природні і техногенні джерела радіоактивного забруднення довкілля. Розглянуто сучасну радіаційну ситуацію в Україні та особливості радіоактивного забруднення її екосистем. Розроблено пропозиції щодо нормування радіоактивного навантаження і радіоекологічного моніторингу досліджуваних територій. Показано значення радіоекологічних досліджень у розвитку суміжних екологічних галузей та розв'язання проблем геоекології.

Для студентів екологічних, географічних, геологічних і біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти, а також усіх, хто цікавиться проблемами радіоекології.

ЗМІСТ

Передмова

 

Розділ 1. Основні поняття і положення радіоекології

1.1. Визначення й напрями розвитку радіоекології

1.2. Характеристика іонізуючого випромінювання
Типи іонізуючого випромінювання. Радіоактивний розпад
Дози іонізуючого випромінювання і його проникність

1.3. Вплив радіації на екосистеми
Наслідки опромінення людини. Вплив радіації на організм

 

Розділ 2. Методи радіоекологічних досліджень

2.1. Радіоекологічний контроль
Радіоекологічний контроль. Дозиметр «Прип'ять» і його будова
Вимірювання потужності дози гамма-випромінювання і густини потоку бета-випромінювання. Контроль радіаційної чистоти довкілля за допомогою дозиметра

2.2. Радіометричні і радіоспектроскопічні методи дослідження дії іонізуючого випромінювання на довкілля

2.3. Радіогеохімічні і радіоізотопні методи дослідження дії іонізуючого випромінювання на навколишнє середовище

2.4. Оцінка рівня радіоактивного забруднення води. Радіогідроекологічне моделювання

 

Розділ 3. Джерела іонізуючого випромінювання

3.1. Природні джерела радіації
Природні джерела радіації. Космічні промені
Джерела іонізуючого випромінювання. Земна радіація, радон (радонові води)

3.2. Техногенні джерела радіації
Техногенні джерела радіації. Джерела радіації у медицині. Випробування ядерної зброї
Техногенні джерела радіації. Випробування ядерної зброї
Промислові та інші джерела радіації. Атомна енергетика

3.3. Чорнобильська катастрофа та її екологічні наслідки

 

Розділ 4. Особливості радіоактивного забруднення

4.1. Радіоактивне забруднення природних екосистем

4.2. Радіоактивне забруднення агроекосистем

4.3. Радіоактивне забруднення урбоекосистем

4.4. Радіоактивне забруднення техноекосистем

 

Розділ 5. Радіаційна ситуація на Україні

5.1. Джерела природної і техногенної радіації
Джерела природної радіації в Україні. Природна радіоактивність і радонові мінеральні води
Техногенні джерела радіації в Україні

5.2. Радіоактивне забруднення довкілля
Географія радіоактивного забруднення території України
Плямистість радіоактивного забруднення навколишнього середовища після аварії на ЧАЕС

5.3. Радіоактивне забруднення водних екосистем і дніпровського каскаду водосховищ

5.4. Стан радіоактивного забруднення зони відчуження

 

Розділ 6. Нормування радіаційного навантаження

6.1. Радіоекологічна безпека і прийнятний ризик

6.2. Сучасні норми радіаційної безпеки на Україні
Основні положення і норми радіаційної безпеки в Україні
Радіаційна безпека та протирадіаційний захист. Категорії осіб, що зазнають опромінювання
Ліміти доз опромінення. Міжнародна шкала ядерних подій

6.3. Удосконалення нормування техногенної радіації

 

Розділ 7. Радіоекологічний моніторинг

7.1. Основні положення радіоекологічного моніторингу

7.2. Напрями радіоекологічного моніторингу
Радіогеохімічний і радіогідрогеологічний моніторинг Моніторинг водних екосистем і радіаційно-ядерний моніторинг

Радіоекологічне картографування і прогнозування

 

Список рекомендованої літератури

Список використаних літературних джерел

 

Додатки

A. Основні терміни в радіоекології
Основні терміни в радіоекології. Аварійне опромінення - внутрішнє опромінення
Основні терміни в радіоекології. Газо-аерозольний викид - Допустимий рівень (ДР)
Основні терміни в радіоекології. Електромагнітне випромінювання - Критична група
Основні терміни в радіоекології. Латентний (прихований) період - Променева хвороба
Основні терміни в радіоекології. Радіаційна безпека - Радіобіологічний ефект
Основні терміни в радіоекології. Радіоекологічний контроль - Ядерний паливний цикл

Б. Характеристика сучасних дозиметрів-радіометрів

B. Атомна енергетика у світі станом на 1999 р.

Г. Легенда до ландшафтно-радіогеохімічної карти терикону шахти «Візейська»

Д. Міжнародна шкала ядерних подій

Е. Класифікація радіаційних аварій і подій