Іванов Є.А.

Радіоекологія. Список рекомендованої і використаної літератури

Список рекомендованої літератури

1. Гидроэкологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС / Под ред. акад. Д.М. Гродзинского. – К.: Наук. думка, 1992. – 267 с.

2. Гродзинський Д.М. Радіобіологія: Підручник. – К.: Либідь, 2000. – 448 с.

3. Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2002 році. – К.: Державний комітет ядерного регулювання України, 2003. – 82 с.

4. Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 352 с.

5. Константінов М.П., Журбенко О.А. Радіаційна безпека: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 151 с.

6. Максимов М.Т., Оджагов Г.С. Радиоактивные загрязнения и их измерение. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 154 с.

7. Маргулис У.Я. Атомная энергетика и радиационная безопасность. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 220 с.

8. Методичні рекомендації з дозиметричного контролю / Академія наук УРСР, Міністерство охорони здоров'я УРСР; Косінов Г.А., Коваль Г.М., Адаменко О.А. та ін. – К.: Здоров'я, 1990. – 40 с.

9. Москалев Ю.И. Отдаленные последствия воздействия ионизующих излучений. – М.: Медицина, 1991. – 464 с.

10. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). – К., 1997. – 121 с.

11. Пишенина Т.И. Ионизирующее излучение. Нормирование. Контроль. – Одесса, 1996. – 136 с.

12. Радиация. Дозы, эффекты, риск / Пер. с англ. – М.: Мир, 1990. – 79 с.

13. Холл Э. Дж. Радиация и жизнь / Под ред. Л.И. Ильина; Пер. с англ. – М.: Медицина, 1989. – 256 с.

14. Чорнобильська катастрофа / За ред. В.Г. Бар'яхтара. – К.: Наук. думка, 1996. – 576 с.

15. Яблоков А.В. Миф о безопасности малых доз радиации: Атомная мифология. – М., 2002. – 145 с.

Список використаної літератури

1. Атлас Геологія і корисні копалини України . Масштаб 1 : 5 000000. – К., 2001. – 168 с.

2. Атлас Україна. – К.: НВП «Картографія», 1996. – 32 с.

3. Бак З., Александер П. Основы радиобиологии. – М.: Изд-во иностр. лит., 1963. – 500 с.

4. Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього середовища: Навчальний посібник. – 2-ге вид. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. – 284 с.

5. Бочков Н.П. Хромосомы человека и облучение. – М.: Атомиздат, 1976. – 162 с.

6. Войцехович О.В., Лаптев Г.В., Канівець В.В. Радіаційне забруднення водних об'єктів зони відчуження ЧАЕС // Бюлетень екологічного стану зони відчуження. – К.: Чорнобиль-Інтерінформ, 1996. – Вип. 1 (6). – С. 37-44.

7. Гайнріх Д., Гергт М. Радіоактивність // Екологія: dtv-Atlas. – К.: Знання-Прес, 2001. – С. 58-59; 202-207.

8. Гамалій І.П. Обґрунтування змісту та організації радіоекологічного моніторингу агроландшафтів з плямистим радіоактивним забрудненням // Регіональні екологічні проблеми: Збірник наукових праць. – К.: Обрії, 2002. – С. 126-128.

9. Гидроэкологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС / Под ред. акад. Д.М. Гродзинского. – К.: Наук. думка, 1992. – 267 с.

10. Гродзинський Д.М. Радіобіологія: Підручник. – К.: Либідь, 2000. – 448 с.

11. Гродзинский Д.М. Радиобиология растений. – К.: Наук. думка, 1989. – 380 с.

12. Гукалова І.В. Екологічні і соціальні пріоритети розвитку радіаційно забруднених регіонів України // Регіональні екологічні проблеми: Збірник наукових праць. – К.: Обрії, 2002. – С. 274-277.

13. Давидчук В.С., Сорокіна Л.Ю., Калиненко Л.В., Гринюк Н.Р. Застосування ландшафтного підходу при обґрунтуванні реабілітації радіоактивно забруднених земель // Ландшафт як інтегруюча концепція ХХІ сторіччя: Збірник наукових праць. – К., 1999. – С. 205-208.

14. Доповідь про стан ядерної та радіаційної безпеки в Україні у 2002 році. – К.: Державний комітет ядерного регулювання України, 2003. – 82 с.

15. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді (ДР-97). – К., 1997. – 34 с.

16. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку». Верховна Рада України, 2000.

17. Закон України «Про правовий режим території, яка піддається радіоактивному забрудненню внаслідок Чорнобильської катастрофи». Верховна Рада України, 1991.

18. Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами». Верховна Рада Україна, 1995.

19. Закон України «Про видобування та переробку уранових руд». Верховна Рада України, 1997.

20. Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань». Верховна Рада України, 1998.

21. Закон України «Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему». Верховна Рада України, 1998.

22. Закон України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії». Верховна Рада України, 2000.

23. Закон України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання». Верховна Рада України, 2000.

24. Закон України «Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення». Верховна Рада України, 2001.

25. Заставний Ф.Д. Великомасштабні територіальні природоохоронні проблеми / Географія України. – Львів: Світ, 1994. – С. 108-115.

26. Іванов Є.А. Ландшафтно-геохімічна оцінка геокомплексів в умовах впливу гірничодобувної промисловості // Україна та глобальні процеси: географічний вимір: Матеріали VIII з'їзду Українського географічного товариства. – К.: Обрій, 2001. – Т. 4. – С. 35-40.

27. Іванов Є. Оцінка стану хімічного і радіоактивного забруднення антропогенно-обумовлених геокомплексів // Сучасна географія та навколишнє природне середовище: Збірник наукових праць. – Вінниця, 1999. – С. 30-32.

28. Иванов В.И., Лысцов В.Н. Основы микродозиметрии. – М.: Атомиздат, 1979. – 192 с.