Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Основи сучасної екології

Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи сучасної екології: Навч. посіб. – 4-те вид., перероб. і допов. – К.: МАУП, 2004. – 340 с: іл.

У пропонованому посібнику стисло, послідовно і нестандартно розглянуто особливості сучасної стадії еволюції людства, доведено необхідність переходу до нових засад життєзабезпечення людства, викладено основи сучасних уявлень про цілі та методи екології, її найголовніші теоретичні положення і закони, локальні та глобальні проблеми, які вона покликана вирішити з метою забезпечення виживання людства та його стійкого розвитку. Розглянуто причини екологічних негараздів в Україні та можливості їх подолання.
Для студентів коледжів, технікумів та вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться сучасними уявленнями про шляхи підвищення безпеки і якості життя.

Зміст

Корсак К.В., Плахотнік О.В. Основи сучасної екології

Переднє слово

Вступ

Розділ 1. Quo vadis?
1.1. Особливості сьогодення і картинки минулого 1 2 3 4 5 6
1.2. Основні світові процеси і тенденції розвитку 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
І. Для допитливих. Труднощі на шляху "дорослішання" людства 1 2
Запитання і завдання для самостійної роботи

Розділ 2. Екологія на зламі тисячоліть
2.1. Наука чи гасло
2.2. Примхи розвитку екології
2.3. Структура і проблеми сучасної екології
ІІ. Для допитливих. Про структуру сучасної екології
2.4. Об'єкти дослідження й основні поняття екології
2.5. Поняття "закон" у природничих і гуманітарних науках
2.6. Найзагальніші закони сучасної екології
III. Для допитливих. Закон перетворення енергії
Запитання і завдання для самостійної роботи

Розділ 3. Основні закони ауто- і демекології
3.1. Вступ до аутоекології (екології особини)
3.2. Основні закони аутоекології
Закон біологічної стійкості (нелінійної реакції особини на екочинник). Закон лімітуючого чинника (Ю. Лібіха)
Закон рівнозначності чинників середовища. Закон сукупної дії чинників середовища
Закон оптимальності. Правило Аллена
3.3. Популяція та її основні характеристики 1 2
3.4. Основи теорії динаміки популяцій
3.5. Основний закон розвитку популяції: зростання => колапс => стабілізація
IV. Для допитливих. Про демографічну стратегію
Запитання і завдання для самостійної роботи

Розділ 4. Екологічні закони для великих систем
4.1. Енергія у біосфері 1 2
4.2. Енергія у техносфері 1 2
V. Для допитливих. Деякі проблеми екології житла
4.3. Основи синекології
4.3.1. Взаємодія особин одного й того самого виду
4.3.2. Взаємодія особин різних видів
4.3.3. Синекологія про взаємодію видів
4.3.4. Основні закони синекології і Біосфера-1 (біосфера Землі)
Закон обмеженості (вичерпності) природних ресурсів
Закон односпрямованості і неповного використання енергії. Піраміда енергій
Закон максималізації енергії екосистем. Закон оптимальності
Закон біогенної міграції атомів (елементів)
Закон необхідної різноманітності. Закон розвитку та існування біосистем за рахунок оточення. Закон зниження енергетичної ефективності природокористування
VI. Для допитливих. Конкуренція всередині виду і між видами
Запитання і завдання для самостійної роботи

Розділ 5. Люди і потреби. Природні ресурси
5.1. Характеристики "середніх" чоловіка і жінки
5.2. Про потреби людини 1 2
5.3. Світовий "демографічний вибух" 1 2
5.4. Людність світу: стан і прогнози
VII. Для допитливих. Про регулювання збільшення чисельності населення 1 2
5.5. Демографічна катастрофа в Україні
5.6. Ресурси біосфери і потреби людства
5.6.1. Про поняття "ресурси"
5.6.2. Природні ресурси
5.6.3. Генеза використання енергетичних ресурсів 1 2
5.6.4. Енергетичні ресурси Землі та України
5.6.5. Земельні та водні ресурси Землі 1 2 3
5.6.6. Про мінеральні ресурси планети
5.6.7. Невідновлювані мінеральні ресурси України
VIII. Для допитливих. Коли з'явиться нове покоління потужних джерел енергії?
Запитання і завдання для самостійної роботи

Розділ 6. "Вибух" забруднень і колапс людства
6.1. Забруднення та їх класифікація
6.2. Про концентрації та рівні забруднення 1 2
6.3. Забруднювачі і масштаби забруднення
IX. Для допитливих. Уроки Мінамата
6.4. Проблеми атмосфери
6.4.1. Чому сучасний варіант атмосфери Землі є ідеальним? 1 2
Змінні складові атмосфери (домішки)
6.4.2. Екологічна оцінка природної атмосфери
6.4.3. "Озонова діра" – сигнал небезпеки 1 2
6.4.4. Проблема техногенного перегрівання атмосфери
6.4.5. Про глобальне забруднення атмосфери 1 2 3
6.4.6. Проблема забруднення атмосфери жител
6.4.7. Стан атмосфери в Україні
X. Для допитливих. Чи треба боятися азбесту більше, ніж радіонуклідів?
Запитання і завдання для самостійної роботи

Розділ 7. Людина і гідросфера Землі
7.1. Ще раз про особливості води та їх значення
7.2. Яка вода потрібна живим організмам?
7.3. Забруднюючі агенти у воді
7.4. Забруднювачі води
7.5. Якість води в Україні
Про можливість очищення стічних вод
XI. Для допитливих. Загадка чернівецьких лисих дітей
Запитання і завдання для самостійної роботи

Розділ 8. Грунти: деградація, забруднення, сміття
8.1. Чому грунти мають різну родючість? 1 2
8.2. Деградація і поліпшення грунтів
І. Для самостійного ознайомлення. Проблеми землі і води в Україні
8.3. Забруднювачі і забруднення грунтів
8.4. Пестициди – від pestis, що означає "чума"
8.5. Вплив пестицидів на екосистеми і людину 1 2
8.6. Проблема сміття
8.7. Сміття й тверді відходи в Україні 1 2
XII. Для допитливих. Про суперотруту з назвою "діоксин"
Запитання і завдання для самостійної роботи

Розділ 9. Радіаційний фон і забруднення
9.1. Радіонукліди та іонізуюче випромінювання
9.2. Природні та штучні радіонукліди
9.3. Характеристики джерел випромінювання
9.4. Біологічна дія іонізуючого випромінювання
9.5. Основи дозиметрії
9.6. Про біологічний вплив малих доз 2 3
XIII. Для допитливих. Плутоній – надсекретний елемент
Запитання і завдання для самостійної роботи

Розділ 10. Уроки Чорнобиля
10.1. Розвиток ядерної енергетики 1 2
10.2. Про четвертий реактор ЧАЕС до його вибуху
10.3. Експериментатори і реактор
10.4. Радіонукліди і політики 1 2
10.5. Радіонуклідне забруднення
10.6. Екологічні наслідки катастрофи на ЧАЕС
XIV. Для допитливих. Секретна ядерна катастрофа
Запитання і завдання для самостійної роботи

Розділ 11. Екологія і сценарії майбутнього
11.1. Еволюція наукових прогнозів
11.2. Про застосовність до людства законів природи 1 2 3
11.3. Прогнози майбутнього наших часів
11.4. Перспективи спільного порятунку 1 2 3 4
XV. Для допитливих. Катастрофи й екологія
Класифікація катастроф, аварій і надзвичайних подій
Роль катастроф в еволюції біосфери
Природні катастрофи і Україна

Словник найуживаніших термінів
Абіогенез – Аутоекологія
Безвідходна технологія – Вторинні ресурси
Гамма-проміння – Гумус
Дарвінізм – Дуалізм
Еволюція – Зіверт
Ідентифікація – Іоносфера
Канцерогени – Кюрі
Лабільність – Мутація
Наркотики – Осмос
Палеоекологія – Протоплазма
Рад – Сукцесія
Теорія – Турбуленція
Ультрафіолетове проміння – Футурологія
Хемосинтез – Ядро атома

Список використаної та рекомендованої літератури
І. Підручники і навчальні посібники з основ екології
II. Довідники з екології
III. Додаткова література