Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Словник найуживаніших термінів. Ультрафіолетове проміння - Футурологія

Ультра... (від лат. ultra – за, понад, по той бік) – префікс, що означає "над", "крайній", "за межами", наприклад, ультрамікроби – найдрібніші мікроби, невидимі у звичайний оптичний мікроскоп.
Ультрафіолетове проміння – невидиме оком людини електромагнітне проміння. Займає проміжне місце між видимим і рентгенівським промінням. Інша назва – ультрафіолет.
Умовне паливо – в техніко-економічних розрахунках одиниця, що служить для порівняння теплової цінності різних видів органічного палива. Теплота згоряння 1 кг твердого умовного палива (або 1 м куб газу) 29,3 МДж (7000 ккал).
Уні... (від лат. units – один) – у складних словах означає "єдино", "одно", наприклад, уніваленти– поодинокі, неспарені хромосоми в першому поділі.
Унітарний (від лат. unitas – єдність) – єдиний; той, що становить єдине ціле.
Урбанізація (від лат. urbanus – міський) – процес зростання міст і підвищення їх ролі в економічному й культурному житті суспільства.
Утилізація (від лат. utilis – корисний) – використання чогось для переробки; економічно й екологічно доцільне застосування відходів, залишків у господарстві.

Фактор, чинник (від англ. factor) – рушійна сила, причина будь-якого процесу, явища.
Фауна (від лат. fauna) – тваринний світ; сукупність тварин, що населяє нині чи населяла колись певну територію.
Фен – сухий, теплий вітер, що дме з гір у долини.
Феномен: виняткове, незвичайне, рідкісне явище; явище, яке дано нам у досвіді, сприйняте органами чуттів.
Фенотип – сукупність ознак і властивостей організму, що сформувалися в процесі його індивідуального розвитку. Визначається спадковою основою організму і умовами, в яких відбувається його розвиток.
Ферменти (від лат. fermentum – закваска) – специфічні органічні каталізатори – білкові речовини, які зумовлюють біохімічні перетворення в організмах у процесі обміну речовин. Інша назва – ензими.
Фертильність (від лат. fertilis – плодючий) – здатність зрілого організму давати потомство.
Фіто... – у складних словах вказує на зв'язок з поняттям "рослина".
Фітонциди – бактерицидні речовини, що утворюються багатьма вищими рослинами (цибуля, часник, хрін, цитрусові тощо). Використовуються для лікування дизентерії, інфікованих ран і опіків тощо.
Фітопланктон – сукупність рослин, переважно водоростей, що вільно плавають у товщі прісних або морських водойм і є цінним кормом для багатьох дрібних організмів і риб.
Флора (від лат. Flora – богиня квітів): сукупність видів рослин, що населяють певну територію; флора кишкова – сукупність бактеріальних видів, що населяють кишечник людини і тварин.
Флотація (від англ. floatation – плавання) – промисловий метод збагачення корисних копалин (руд, палива), що грунтується на відокремленні руди від пустої породи у спеціальних апаратах, де частинки руди спливають на поверхню води під дією спеціальних хімічних добавок, а частинки породи залишаються на дні.
...фоб,...фобія – у складних словах відповідає поняттям "нетерпимість", "боязнь", наприклад, гідрофобія – острах води.
Фон природний – будь-яке випромінювання з космосу та від природних радіоактивних матеріалів.
Фотоліз – розклад хімічних сполук унаслідок дії світла на них.
Фотон (від грецьк. fotos – світло) – частинка світла, порція електромагнітного проміння будь-якої частоти. Фотон називають також квантом (квант світла, гамма-квант тощо).
Фотосинтез – процес утворення зеленими рослинами органічних речовин з вуглекислого газу (діоксиду вуглецю – СO2) і води з допомогою поглинання енергії сонячного світла хлорофілом. Фотосинтез – початок життєдайних процесів у біосфері Землі.
Футурологія (від лат. fiturum – майбутнє) – галузь науки, що досліджує розвиток і перспективи соціальних процесів, комплекс соціального прогнозування.