Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Словник найуживаніших термінів. Теорія - Турбуленція

Теорія (від грецьк. teoria – розгляд, дослідження): логічне узагальнення практичного досвіду; система вірогідних наукових знань про якусь сукупність об'єктів, яка описує, пояснює й прогнозує явища певної предметної галузі. Теорія є найдосконалішою формою наукового відображення дійсності.
Теплота згоряння – фізична величина, що характеризує кількість енергії, яка виділяється під час згоряння певної маси чи об'єму речовини (палива).
Тепловидільний елемент (ТВЕЛ) – елемент конструкції ядерного реактора, що складається з каналів, через які забезпечується відвід енергії, що виділяється під час ядерних реакцій. Має форму циліндрів, пластин тощо, які монтуються у спеціальні блоки.
Тератогенна дія випромінювання – вплив випромінювання на ембріон, що може спричинити порушення зародкового розвитку організму (див.: Генетична дія випромінювання, соматична дія випромінювання).
Термо... – у складних словах відповідає поняттям "температура", "тепло".
Термін (від лат. terminus): слово або словосполучення, що виражає певне поняття з якоїсь сфери науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо; у логіці – складова судження (суб'єкт і предикат) чи силогізму.
Термодинаміка – розділ фізики, що вивчає і адекватно відображає процеси, позв'язані зі взаємоперетворенням форм енергії (біологічної, механічної, теплової та ін.).
Термофіли – організми, які розвиваються за високої (іноді до 100°С) температури. Протилежні термофілам – термофоби, для більшості яких верхня межа температури середовища становить +10°С.
Техно... – у складних словах відповідає поняттю "технологічний" (наприклад техноекономічний).
Техногенне радіаційне забруднення – забруднення довкілля, яке виникає внаслідок дії промислових підприємств.
Тимчасово допустимі рівні – допустимі рівні радіоактивного чи іншого забруднення на території, що постраждала від аварії.
Транс... (від лат. trans) – префікс, що означає: "крізь", "через", "за", "пере", "по той бік", наприклад, трансконтинентальний.
Трансгресія – наступ моря на суходіл (протилежне поняття – регресія).
Транспірація – фізіологічний процес випаровування води живими рослинами.
Трансуранові елементи – хімічні радіоактивні елементи, розміщені в періодичній сучасній системі елементів після урану, тобто з атомним номером, вищим від 92: нептуній, плутоній, кюрій, америцій та ін. (понад 20). Усі вони штучно синтезовані за допомогою ядерних реакцій і в природі не зустрічаються.
Тривіальний (від лат. trivialis – перехрестя шляхів) – звичайний, позбавлений оригінальності.
Тропосфера – нижня частина атмосфери: до 10 км у помірних широтах і до 18 км біля екватора.
Турбуленція (від лат. turbulentia – вирування, обертання навколо осі) – хаотичний рух рідини або газу; в атмосфері – випадкові різкі зміни напряму й швидкості частинок повітря.