Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Словник найуживаніших термінів. Хемосинтез - Ядро атома

Хемі..., хемо... (від лат. chemia – хімія) – у складних словах відповідає поняттям "хімія" або "хімічний процес".
Хемосинтез – процес утворення органічних речовин живими істотами з діоксиду вуглецю та інших неорганічних речовин без участі енергії світла (пор.: Фотосинтез). Хемосинтез – властивий певним видам бактерій.
Хемосорбція – різновид сорбції, коли між сорбентами і речовиною, що поглинається, утворюється міжатомний хімічний зв'язок.
Хімічний елемент (від лат. elementum – первісна речовина) – вид атомів, які характеризуються однаковим електричним зарядом ядра (однакова кількість протонів) та сукупністю однакових властивостей.
Хлорофіл – зелений пігмент, що міститься у хлорофілоносних клітинах рослин – філодермі. Хлорофіл є продуцентом вуглеводів у процесі фотосинтезу.
Хромогени – безбарвні речовини клітин організму людини, тварин і рослин, що набувають забарвлення при окисленні в процесі дихання.
...хтони – у складних словах означає "місцеві", "корінні"– наприклад, автохтони – організми, що живуть там, де вони виникли в процесі еволюції.

Целюлоза (від лат. ellula – комірка) – високомолекулярний природний вуглевод, утворюваний фотосинтезом; основна складова оболонок рослинних клітин. Інша назва – клітковина. Широко використовується у виробництві хімічних волокон (віскоза), плівок (целофан), пластмас (целулоїд) і вибухових речовин (бездимний порох).
...ценоз – у складних словах відповідає поняттю "сукупність", наприклад, біогеоценоз.
Цивілізація (від лат. civilis – гідний, вихований): будь-яка форма існування живих істот, наділених розумом; історичний тип культур, локалізованих у часі і просторі, наприклад, давні цивілізації Єгипту, Месопотамії, Індії; рівень суспільного розвитку і матеріальної культури (який визначається розвитком продуктивних сил), досягнутий певною суспільно-економічною формацією.
...цид (від лат. caedo – вбиваю) – у складних словах відповідає поняттю "знищення"; наприклад, геноцид.
Цикло... – у складних словах відповідає поняттям "круг", "коло" наприклад, циклопарафіни – вуглеводневі сполуки (СnН2n), ланцюжок вуглець-вуглецевих зв'язків яких має вигляд кола.
...цити – у складних словах відповідає поняттю "клітина", наприклад, лейкоцити.
Цунамі (яп.) – великі хвилі, що виникають на поверхні океану під час підводних землетрусів; спостерігаються головним чином біля берегів Тихого океану.

Чутливість приладу – мінімальний рівень параметра, що його можна виміряти цим приладом.

Шельф (від англ. shelf– уступ) – мілководна прибережна частина дна морів і океанів, яка в деяких країнах використовується для добування корисних копалин, особливо нафти (Англія, Норвегія).
Штам (від нім. stamm – рід, плем'я)– чиста культура мікроорганізмів, виділена з якогось середовища.

Юстиція (від лат. justitia – справедливість) – сукупність судових установ, діяльність суду щодо здійснення правосуддя, а також судове відомство.

Ядерна ланцюгова реакція – реакція поділу атомних ядер важких хімічних елементів (наприклад, урану, плутонію) під дією нейтронів, кількість яких збільшується після кожного акту поділу ядер, що зумовлює ланцюгове прирощення кількості ядер, що діляться.
Ядерна реакція – перетворення атомних ядер у процесі їх взаємодії з елементарними частинками або іншими ядрами.
Ядерний паливний цикл – комплекс виробничих процесів, пов'язаних з виготовленням, експлуатацією, транспортуванням та утилізацією радіоактивних матеріалів.
Ядерний реактор – пристрій для здійснення керованої ланцюгової ядерної реакції поділу.
Ядерні відходи – речовини і матеріали, що стали радіоактивними внаслідок функціонування ядерного паливного циклу, не підлягають подальшому використанню і потребують довічної герметичної ізоляції.
Ядерне паливо: природне ядерне паливо – ізотоп урану (уран-235) – вторинне ядерне паливо – штучно отримане у ядерному реакторі – ізотопи плутонію (плутоній-239) і урану (уран-233).
Ядро атома – позитивно заряджена центральна частина атома де сконцентрована практично вся маса атома. Складається з протонів та нейтронів (нуклеонів). Кількість протонів визначає електричний заряд ядра атома й порядковий номер атома в періодичній системі елементів.