Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Словник найуживаніших термінів. Палеоекологія - Протоплазма

Палео... (від грецьк. paleos – старовинний, давній) – у складних словах означає "старовинний", "давній", наприклад, палеобіологія – наука про органічний світ минулих геологічних епох.
Палеоекологія – розділ науки, що вивчає викопні організми у зв'язку з умовами, в яких вони жили.
Палеоліт – давній кам'яний вік, найдавніший період людського суспільства. Характеризується застосуванням знарядь з каменю, пануванням мисливства та збиральництва. За палеоліту (понад 10 тис. років до н. є.) сформувався первіснообщинний лад.
Паліатив (від фр. palliatif – прикритий) – малодієвий захід, півзахід.
Панацея (від грецьк. pana – усецілюща): міфічні ліки від усіх хвороб, вигадані алхіміками; у переносному розумінні – універсальний засіб на будь-яке лихо.
Пандемія – найвищий ступінь поширення інфекційного захворювання (наприклад, грипу), що охоплює більшість населення країни.
Парабіоз – тимчасова втрата живою тканиною здатності до властивої їй діяльності під впливом надмірних подразнень.
Парадигма (від грецьк. paradeigma – приклад, взірець) – вихідна концептуальна схема, сукупність попередніх наукових досягнень, які визнаються науковою громадськістю як основа для дальших наукових досліджень. Зміна парадигми завжди стає науковою революцією.
Паразити – організми, що живуть на тілі або в тілі інших організмів і живляться за їхній рахунок.
Педологія: наука про грунти, грунтознавство; комплекс знань з різних наук про розвиток людини і формування її особистості. Як наука про дитину була заборонена в СРСР.
Пептиди – речовини, до складу яких входять дві й більше амінокислот, з'єднаних між собою пептидними зв'язками (-CO-NH-). Проміжні продукти розпаду білків в організмах людини, тварин і рослин.
Перманентний – постійний, неперервний.
Пестициди (від лат. pestis – зараза, чума) – хімічні синтетичні сполуки – засоби боротьби з шкідливими організмами: комахами (інсектициди), кліщами (акарициди), грибами (фунгіциди), бактеріями (бактерициди), гризунами (зооциди).
Полі... – у складних словах відповідає поняттям "численний", "багато", наприклад полімери (див.: Мономери).
Поняття – логічно оформлена думка про предмет, загальна ідея чого-небудь (пор.: Термін).
Популяція (від лат. populus – народ) – сукупність особин певного виду організмів, які населяють певну територію чи екологічну систему і певною мірою є ізольованими від сусідніх популяцій.
Пост... (від лат. post – за, після, далі) – префікс, що означає наступність, наприклад, постембріональний – післязародковий.
Постулат (від лат. postulat – вимога) – твердження, яке при побудові наукової теорії приймають без доведення як засадниче.
Предмет – будь-яке матеріальне явище, річ; те, на що спрямована думка, що становить її зміст; окреме коло знань, що утворює навчальну дисципліну.
Про... (лат. pro...) – префікс, що означає "для", "на боці", "в інтересах".
Проблема (від грецьк. problema – задача, утруднення): складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження; поняття чи термін, які винятково складно пояснити чи визначити.
Провітаміни – речовини, з яких в організмі людини і тварин можуть утворюватись вітаміни.
Прогноз – науково аргументоване передбачення, що дає випереджаючу інформацію про розвиток певних явищ, процесів у майбутньому.
Продуценти (від лат. producens – той, що виробляє) – організми, що створюють органічні речовини з неорганічних. До продуцентів належать усі фотосинтезуючі рослини (див.: Фотосинтез) і хемосинтезуючі найпростіші.
Промотори (від лат. promoveo – просуваю) – речовини, що підсилюють дію каталізатор і ферменті.
Протеїни – прості білки. Основна складова всіх живих організмів.
Протисти – загальна назва всіх одноклітинних організмів.
Проте.. – у складних словах означає: першість, первинність, наприклад, прототип (прообраз).
Протоплазма – найменша одиниця живої речовини; вміст клітини, включаючи її ядро. У протоплазмі здійснюються всі живі процеси.
Процес (від лат. processus – просування вперед): послідовна зміна предметів і явищ, що відбуваються закономірним порядком; сукупність послідовних дій, спрямованих на досягнення певного результату.