Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Словник найуживаніших термінів. Наркотики - Осмос

Наркотики – речовини переважно рослинного походження, що збуджують або пригнічують центральну нервову систему людини і тварин.
Націоналізм (від лат. natio – народ) – ідеологія, яка базується на пріоритеті національних інтересів над класовими, соціальними та ін.
Національність – належність до певної нації, народності чи національної групи.
Нація (від лат. natio – народ, плем'я) – стійка історична спільність людей, що визначається спільністю мови, побуту, традицій, звичаїв, території, своєї історичної формації і розвитку.
Некро... – у складних словах відповідає поняттю "мертвий", наприклад некроз – омертвіння частини живого організму.
Некробіоз – процес повільного відмирання клітин або тканин у живому організмі.
Нео... (від грецьк. neos – новий, молодий) – у складних словах відповідає поняттям "новий", "нове", наприклад, неоколоніалізм, неонацизм.
Неоліт – новий кам'яний вік в історії цивілізації суспільства, що заступив палеоліт та передував мідному віку. Датується IX–III тис. до н. є. За часів неоліту почався розвиток скотарства і землеробства.
Неофобія – патологічний страх перед усім новим, будь-якими змінами звичних умов існування.
Нігілізм (від лат. nihil– ніщо, нічого)– заперечення загальноприйнятих моральних цінностей, норм культури тощо.
Нікотин – сильна отрута – алкалоїд тютюну. Порушує діяльність нервової системи.
Нітрифікація грунту – процес окислення аміаку, що утворюється під час розпаду решток рослин і тварин у грунті до азотної кислоти під впливом нітратних бактерій. Це збагачує грунт азотними сполуками, доступними для живлення рослин.
Новація (від лат. novo – оновлюю) – нововведення, заміна застарілих зобов'язань новими.
Номенклатура (від лат. nomenclatura – перелік, список): перелік назв, уживаний у будь-якій галузі науки, техніки, мистецтва тощо, наприклад, перелік за певною системою назв хімічних речовин; сукупність назв продукції, що виробляється; перелік посад, кадри яких затверджують керівні органи.
Ноосфера (від грецьк. noos – розум і сфера) – оболонка Землі, в якій виявляється вплив людини на структуру й хімічний склад біосфери.
Норма (від лат. norma – правило, взірець): загальновизнане, узаконене правило, наприклад, норма поведінки; середня кількість, розмір чогось, наприклад, норма опадів.
Норматив (від лат. normatio – впорядкування) – екологічний, економічний, технологічний або інший показник норм, відповідно до яких оцінюється стан об'єкта чи будь-яка робота.
Нуклеїнові кислоти – полімерні природні органічні речовини.
Нуклеопротеїди – складні полімери, побудовані з простих білків і нуклеїнових кислот. Входять до складу ядер і цитоплазми всіх рослинних і тваринних клітин.
Нюанс (від фр. nuance – відтінок) – відтінок, ледь помітна відмінність.

Об'єкт (від лат. objectus – предмет) – матеріальний предмет пізнання і практичного впливу з боку людини; будь-який предмет думки, дослідження тощо.
Об'єктивність – науковий неупереджений підхід до дослідження явищ реальної дійсності, один з основних принципів пізнання світу.
Озон – проста речовина, за нормальних умов – газ, молекули якого складаються з трьох атомів кисню 03.
Олігархія фінансова (від грецьк. – влада небагатьох) – група банкірів і власників промислових монополій, яка фактично визначає ринкову політику держави, часто не в інтересах всього суспільства.
Оліготрофи – рослини, що ростуть на неродючих грунтах (наприклад, верес, сосна та ін.).
Онтогенез, онтогенія – індивідуальний розвиток будь-якого організму з моменту зародження до смерті.
Опади радіоактивні – забруднення поверхні землі радіоактивними речовинами, перенесеними атмосферними опадами. За масштабністю забруднення поділяються на місцеві та глобальні.
Опромінення – дія будь-якого випромінювання на речовину чи біологічний об'єкт.
Оптимальний – найліпший з можливих варіантів чогось, такий, що найбільше відповідний певному завданню, умовам.
Орган: частина тваринного чи рослинного організму як складова системи, яка виконує специфічну функцію (наприклад, мозок, шлунок, серце – у людини й тварин, листок, стебло, корінь – у рослин); установа, організація; у переносному розумінні – знаряддя, пристрій, засіб для чогось.
Орнітологія – розділ зоології, що вивчає птахів.
Осмос (від грецьк. osmos – штовханина, тиснява) – проникнення розчинника крізь напівпроникну перетинку – мембрану, що розділяє розчин і чистий розчинник або розчини різної концентрації, що спричиняє підвищення тиску. Осмос відіграє винятково важливу роль в обміні речовин клітин живого організму.