Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Словник найуживаніших термінів. Безвідходна технологія - Вторинні ресурси

Безвідходна (маловідходна) технологія – матеріало- і енергозберігаюча технологія, яка комплексно використовує вихідну сировину, енергію та відходи первинного виробництва (вторинні сировинні й енергетичні ресурси), що обумовлює мінімальне забруднення навколишнього середовища. Повністю безвідходних промислових технологій не існує.
Бер (rem) – біологічний еквівалент рада (до 1963 р. – рентген). Позасистемна одиниця вимірювання еквівалентної дози будь-якого виду іонізуючого випромінювання. Біологічна дія дози в 1 бер (rem) така сама, як і дія поглинутої дози рентгенівського або гамма-випромінювання в 1 рад.
Бета-радіоактивність – інша назва бета-розпад (див.: Радіоактивність) – виділення з ядра електронів чи позитронів.
Біо... (від грецьк. bios – життя) – у складних словах відповідає поняттям "життя", "життєві процеси".
Біогаз – горючий газ (переважно метан), який утворюється в технологічному процесі бродіння. Найбільш економічно й екологічно ефективне анаеробне бродіння. Біогаз – перспективне додаткове енергетичне джерело в агропромисловому виробництві.
Біогенез – теорія виникнення життя на Землі, за якою зародки живих істот було занесено на Землю з інших космічних тіл (інша назва – теорія панспермії).
Біогеносфера – оболонка на планетах, де умови сприятливі для розвитку життя. На Землі – біосфера.
Біогеоценоз – сукупність рослин, тварин та мікроорганізмів на певній ділянці земної поверхні, які пов'язані між собою обміном речовин та енергії (див.: Екосистема).
Біогеохімія – галузь геохімії, що вивчає хімічні процеси біосфери.
Біоенергетика – наука, що вивчає енергетичні процеси життєдіяльності організмів, тобто конверсію енергії хімічних зв'язків продуктів харчування в біоенергію організму.
Біоінженерія – наука про конструювання роботів, які виконують біологічні функції за умови, що в них нормальна життєдіяльність живих організмів неможлива.
Біомаса: рослинна сировина (маса) в технології біоенергетики чи будь-якої іншої її переробки; маса живих організмів у популяції чи екосистемі у перерахунку на суху речовину.
Біоніка – наука, яка вивчає будову живих організмів для використання виявлених закономірностей у біоінженерії.
...біонти – у складних словах означає "живі організми", які у процесі еволюції пристосувались до проживання в певному середовищі, наприклад, галобіонти – організми, які населяють солоні озера.
Біополімери – високомолекулярні природні сполуки (речовини) – основа живих організмів, наприклад, целюлоза, білки, полісахариди.
Біосфера – сукупність усіх екосистем на нашій планеті, що становить єдину глобальну екосистему Землі.
Біота – сукупність рослин і тварин, об'єднаних спільним ареалом
Біотехнологія – технологія, яка базується на використанні як засобу виробництва мікроорганізмів, рослин і тварин.
Біотичні фактори – взаємовплив організмів у процесі їх розвитку.
Біохімія – наука, яка вивчає склад і хімічні процеси живих організмів.
Біоценоз – історично сформована сукупність рослин і тварин, що заселяють територію з близькими умовами існування. Інша назва – ценоз, біотоп.

Вага тіла (на поверхні Землі) – сила, з якою тіло діє на горизонтальну опору або на вертикальний підвіс внаслідок притягання до Землі.
Валовий національний продукт (ВНП) – загальна ринкова вартість усіх товарів і послуг, створених і наданих у країні впродовж року.
Вегетативний (від лат. vegetativus – рослинний): пов'язаний з ростом і живленням організмів; вегетативне розмноження – нестатеве розмноження, коли новий організм утворюється з частини материнського.
Величина – див.: Фізична величина.
Випромінювання електромагнітне – електромагнітні хвилі, що поширюються зі швидкістю світла.
Випромінювання іонізуюче – випромінювання, що призводить до іонізації середовища. До такого належать рентгенівське, корпускулярне та гамма-випромінювання.
Випромінювання корпускулярне – випромінювання, що являє собою потік частинок.
Випромінювання космічне – потік частинок високих енергій із Всесвіту.
Відновлювані джерела енергії – невичерпні, тобто такі, які можуть безперервно використовуватися. До них належать вітер, сонце, вода (див.: Альтернативні джерела енергії).
Віруси (від лат. virus – отрута) – збудники інфекційних захворювань рослин, тварин і людини, які розвиваються лише в живих клітинах. Належать до найпростіших і найдрібніших неклітинних форм живої матерії, яка є проміжною між живим і неживим, у них не відбувається власного обміну речовин.
Віталізм (від лат. vitalis – життєвий) – учення, згідно з яким в організмах всі біологічні процеси спрямовує і регулює особлива "життєва сила", "ентелехія".
Вітаміни (від лат. vita – життя) – біологічно активні органічні сполуки, життєво необхідні (в малих дозах) організмові людини і тварин.
Віце (від лат. vice – замість) – у складних словах означає "заступник" або "помічник".
Вторинні ресурси – сукупність будь-яких матеріальних і енергетичних відходів виробництва, які можуть бути використані повторно.