Корсак К.В., Плахотнік О.В.

Основні світові процеси і тенденції розвитку (частина 11)

27. Розпад СРСР і припинення "холодної війни" прискорили зміну лідерства у природничих науках, а надмірне залучення науковців до виготовлення зброї спричинило громадську антипатію, відторгнення навіть корисних досягнень, нічим не вмотивований потяг до припинення або скорочення викладання точних наук у школах. Фізика, хімія і матеріалознавство обсягом наукової продукції поступаються групі наук, що поглиблено вивчають живу речовину і людину на молекулярному рівні. Специфіка цих наук додатково загострює непрості етичні проблеми визначення науково і морально виправданих меж втручання людини в генофонд всього людства і в сукупність індивідуальних характеристик конкретної людини.
28. Дедалі помітнішою стає універсальна тенденція злиття роботи і навчання в єдине ціле, оскільки постійно збільшується присутність інтелектуальної складової в усіх видах діяльності, прискорюється старіння фахів і посилюється потреба постійно оновлювати свої знання, піклуватися про здобуття нового фаху або спеціалізації.
29. Відбувається постійна диференціація наук і з'являються щораз нові поля досліджень (їх вже понад 8 000). Спроби здійснити по-справжньому серйозну інтеграцію знань (наприклад, про людину) закінчилися повним провалом. Наприклад, створений у Росії для інтеграції даних близько 70 точних і гуманітарних наук Інститут Людини спромігся поєднати за 10 останніх років інформацію аж... чотирьох гуманітарних наук – філософії, історії, культурології і теології. Потрібно виробити якісь нові засоби інтегрування знань з різних наук.
30. Практично вся надійна інформація про людину є цілком новою. Досягнення молодих точних наук про людину й досі ігноруються всією сферою навчання і виховання, що значно гальмує пошуки шляхів подолання багатьох недоліків, насамперед у формуванні нового менталітету і засад поведінки. Створені нашою Вищою атестаційною комісією правила майже виключають захист дисертацій з тем, де перехрещуються дві чи більше наук. Це дуже знижує потяг науковців до дослідження багатьох перспективних інтегральних проблем. Існують труднощі з публікацією інформації інтегративного плану, яка охоплює кілька сфер знань. Наприклад, поки що перший автор лише двічі дістав змогу більш-менш детально пояснити корисність використання досягнень етології, генетики, теорії інформації, нейромолекулярної біології та інших наук про людину в педагогіці (Корсак К. Homo Sapiens: сущность и мотивы поведения // Персонал. – 1998. – № 6. – С. 82-86; Корсак К. В. Нові науки та освіта XXI століття // Світло. – № 2. – 2002. – С. 3-6).
31. Зміни стилю людського життя і засобів забезпечення як фундаментальних фізіологічних потреб, так і різноманітних індивідуальних прагнень свідчать, що відбувається тенденція до збільшення можливостей безпосереднього збудження септуму (septum – активі-затор системи задоволення) і всієї системи задоволення, активізація якої є головною природною основою отримання людиною позитивних емоцій і відчуттів. Спостерігається дедалі більше поширення наркотиків, шокуючих порновідеоматеріалів та ін. Легко передбачити, що перелік хімічних і фізичних засобів впливу на людський мозок збільшуватиметься, а разом з цим – небезпека ментальної деградації, збільшення відсотка збочень та ін. Дуже негативним явищем ми вважаємо недооцінку цих загроз, неувагу до них всього комплексу сучасних наук, концентрацію висвітлення таких проблем у засобах масової інформації в руках людей, які не володіють сучасною інформацією і на кожному кроці засвідчують загострення ефекту хоттабізації.