Іванов Є.А.

Основні терміни в радіоекології. Газо-аерозольний викид - Допустимий рівень (ДР)

Газо-аерозольний викид – надходження в атмосферне повітря радіоактивних речовин з технологічних контурів та систем вентиляції АЕС і ядерних підприємств.

Гальмівне проміння – електромагнітне випромінювання, що виникає під час розсіювання (гальмування) швидких заряджених часток радіонуклідів (електронів і позитронів) у кулонівському полі. Воно використовується при гальмівному рентгенівському випромінюванні в рентгенівській трубці.

Гамма-випромінювання (γ-випромінювання) – короткохвильове електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі менше як 0,1 нм, що виникає в процесі розпаду радіоактивних ядер, їх переході із збудженого стану в основний, під час взаємодії швидких заряджених часток з речовиною тощо. Гамма-випромінювання має високу проникну здатність, а також пробіг і може, як і рентгенівське випромінювання, затримуватися свинцевими пластинками.

Генетичні наслідки опромінення – викликані опроміненням генні променеві ушкодження в організмі людини, які призводять до зміни в організмі його нащадків.

Гостра променева хвороба – променева хвороба, яка розвивається після дії гострого опромінення (для людини це дози, які перевищують 1 Гр).

Гостре опромінення – радіоактивне опромінювання, яке отримують однократно або за порівняно короткий проміжок часу, протягом якого не встигає змінитися існуючий стан екосистеми.

Джерело іонізуючого випромінювання – природний, природно-техногенний чи техногенний радіаційно-ядерний об'єкт, що містить радіоактивну речовину, або технічний пристрій, який створює або за певних умов здатний створювати іонізуюче випромінювання.

Дезактивація природна – це зменшення зараження радіоактивними речовинами унаслідок перетворення радіоізотопів, що розпадаються в стабільні.

Дезактивація штучна – полягає в очищенні заражених об'єктів від радіоактивних речовин шляхом їх видалення із зараженої поверхні.

Дезактивуючі речовини – речовини, які сприяють вилученню радіоактивних забруднень, підвищують ефективність процесу миття, комплексоутворення і розчинності, сорбції та іонного обміну.

Доза еквівалентна (HТ) – величина, яка визначається як добуток поглиненої дози DТ в окремому органі або тканині людини на радіаційний зважуючий чинник WR. Одиниця еквівалентної дози в системі CІ – зіверт (Зв): 1 Зв = 100 бер.

Формула визначення еквівалентної дози опромінення

Доза експозиційна – величина, яка визначає загальний обсяг випромінювання, що викликає іонізацію атмосферного повітря. Одиниця експозиційної дози в системі СІ – кулон на кілограм (Кл/кг).

Доза ефективна (E) – величина, яка дорівнює сумі добутків еквівалентних доз HТ в окремих органах і тканинах людини на відповідні тканинні зважуючі чинники WT:

Формула визначення ефективної дози опромінення

Доза колективна еквівалентна (ефективна) – сума індивідуальних еквівалентних (ефективних) доз опромінення певної групи населення за визначений період часу. Одиниця вимірювання – людино-зіверт (люд·Зв).

Доза повна (очікувана) колективна – сума індивідуальних еквівалентних ефективних доз опромінення, яку зазнає кілька поколінь від певного джерела іонізуючого випромінювання протягом всього часу його існування.

Доза поглинена (DТ) – величина, яка визначається як відношення середньої енергії de, що передана іонізуючим випромінюванням речовині в елементарному об'ємі, до маси dm речовини в цьому об'ємі. Одиниця вимірювання в системі CІ – грей (Гр):

D = de/dm. (9)

Доза радіаційна – кількість енергії, виділеної під час дії іонізуючого випромінювання, що викликає пошкодження в живих організмах.

Допустимий викид (ДВ) – регламентований максимальний рівень газо-аерозольного викиду, при якому сумарна річна ефективна доза розрахована для критичної групи населення. Не повинний перевищувати допустимого ліміту дози.

Допустимий рівень (ДР) – нормативний рівень надходження радіонуклідів в організм людини, а також концентрації радіонуклідів в атмосферному повітрі, воді, ґрунті за календарний рік, розрахований для нормальних умов опромінення із значень існуючих лімітів доз.