Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Регіональний фізико-географічний поділ України

3 розділ. Регіональний фізико-географічний поділ України
Природно-територіальні комплекси

1. Скажіть, чи впливає клімат на рельєф. А рельєф на клімат? Спробуйте навести приклади.
2. Чи впливає рослинність на утворення грунту?
3. З попереднього курсу географії пригадайте, що розуміють під природними комплексами. Підтвердіть це прикладами.

Компоненти природи – гірські породи, атмосферне повітря, поверхневі води, грунти, рослинність і тваринний світ – утворюють єдину цілісну систему, в якій усі частини залежать одна від одної й одна на одну впливають. Так було протягом усієї історії розвитку Землі, так є і тепер. Взаємозв'язки в природі відбуваються завдяки обміну енергією, речовиною та інформацією між ними.
Сукупність компонентів природи земної поверхні утворює різні за розмірами і поєднанням компонентів системи – природно-територіальні комплекси (ПТК), або ландшафти.
Територія України лежить у межах одного з найбільших ПТК – помірному географічному поясі. Внаслідок різноманітності основних кліматичних показників – кількості і співвідношення тепла та вологи – всередині самого помірного поясу спостерігається різноманітність природи. У зв'язку з цим помірний пояс поділяється на менші за розміром ПТК – природні зони. На суходолі розрізняють горизонтальні і вертикальні зони.
Вертикальні природні зони (пояси) характерні для гірських систем України – Карпатської і Кримської. В окремі природні комплекси виділено Чорне і Азовське моря.
Горизонтальні зони на рівнинній території України змінюються з півночі на південь у такій послідовності: зона мішаних лісів, лісостепова і степова. Кожна зона має свої особливості клімату, грунтів, рослинності, тваринного світу. Зони поступово переходять одна в одну залежно від поступової зміни чинників, що впливають на їх особливості (див. Мал. 35).

Мал. 35. Природно - територіальні комплекси

У межах фізико-географічної зони виділяють підзони, напри, клад, у степовій – північностепову, середньостепову й південностепову. У свою чергу в зонах і підзонах виділяють фізико-географічні провінції. Наприклад, південностепова підзона має Причорноморсько-Приазовську сухостепову і Кримську степову провінції. Провінції складаються з дрібніших одиниць – фізико-географічних областей. Такою областю в Кримській степовій провінції є, наприклад, Тарханкутська височинна область. У межах області виділяють фізико-географічні райони (наприклад, Карадазький гірський масив у Криму), які складаються з місцевостей (межиріччя, річкові заплави тощо), а ті в свою чергу – з урочищ (схил чи дно яру).