Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Кількість населення України

4 розділ. Населення України
Кількість і густота населення

Пригадайте, в якій послідовності вивчається населення будь-якої країни.
Людина – найбільше багатство кожної країни. Вона є творцем матеріальних і духовних благ суспільства, тому знання про кількість населення, закономірності його розміщення надзвичайно важливі. Ці питання вивчає одна з порівняно молодих наук – демографія.
Поява людини на території України припадає на першу половину кам'яного віку – палеоліт (близько 300 тис. років тому). Про це свідчать знайдені археологами стоянки первісних людей у Середньому Придніпров'ї, Криму, Донбасі, Житомирщині.
За підрахунками вчених наприкінці палеоліту територію України населяло більш як 20 тис. чоловік (для прикладу: на території всієї Західної Європи тоді проживало 50-70 тис. чоловік).

Загальна кількість населення в 1998 р. становила 50,6 млн. чоловік. Це один відсоток від усього населення світу. У Європі тільки Росія, Німеччина, Великобританія, Італія та Франція мають населення більше, ніж Україна. Проте наша країна поступається багатьом європейським країнам темпами приросту населення. Розрізняють природний і механічний приріст (див. Мал. 50). Природний приріст населення – це перевищення кількості народжених над кількістю померлих. Механічний приріст – це збільшення кількості населення за рахунок міграції (переміщення населення).

Ма л. 50. Народжуваність та механічний рух населення

Сучасні демографічні процеси в Україні характеризуються певними рисами. Це – невисокі рівні народжуваності, велика кількість розлучень, висока частка осіб похилого віку та значна смертність. На кількість і розміщення населення у минулому значно вплинули такі події, як громадянська війна, штучний голод (1932-1933 pp.), сталінські репресії [1], німецько-фашистська окупація під час Другої світової війни. Великим лихом ДЛЯ населення України стала загальна екологічна криза, що склалася в результаті чорнобильської катастрофи та експлуатації промислових підприємств, збудованих без очисних споруд. Нині в Україні від'ємний природний приріст населення, смертність перевищує народжуваність. Стан, коли кількість населення держави зменшується, називається депопуляцією. Тривалість життя людей зменшується. На відтворення населення впливають такі чинники, як умови життя людей (якість води, харчових продуктів, стан навколишнього середовища), успіхи медицини профілактика захворювання, вакцинація, доступність медичного обслуговування), психологічний клімат населення (наявність та частота стресових ситуацій) [2].
Великих втрат зазнало сільське населення. В 30-х роках під час так званого розкуркулювання з українських сіл було вивезено сотні тисяч селян. Скорочується їх кількість і в наш час. Це пов'язано з масовим відпливом сільської молоді в міста. На початку 1979 р. вперше у сільській місцевості України кількість померлих перевищила кількість народжених. Так почалась демографічна криза в українському селі, яка в останнє десятиріччя набула сталого характеру. Сотні малих сіл обезлюдніли у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській та інших областях.
Населення кожної країни характеризується певним складом: статевим, віковим, освітнім, професійним.
У статевій структурі населення переважають жінки (51% усього населення). Цей відсоток значно вищий у Вінницькій, Чернігівській, Черкаській областях. Має певні особливості і вікова структура населення: помітна тенденція до його старіння. У 1997 р. кількість жителів України, що вийшли на пенсію, становила 14 млн. чоловік, 28,5% від загальної їх кількості. Ще більш несприятлива ситуація у віковій структурі серед сільського населення. Кількість пенсіонерів на селі в 1997 р. становила більш як 30%.