Сиротенко А.Й., Чернов Б.О.

Економічне районування України

Економічне районування

Ви вже звернули увагу, що в економічній географії найчастіше вживається слово «район». Так, це основне, навіть вихідне поняття цієї науки. Що ж таке район? Це французьке слово, яке буквально значить радіус, промінь. В географічній науці район – територія (акваторія), відмітна будь-якими географічними, економічними та іншими ознаками. Розрізняють фізико-географічні, адміністративні, економічні райони.
Фізико-географічний район – це одиниця фізико-географічного районування, для якої характерне певне поєднання грунтів і рослинності, рис поверхні і клімату. (Назвіть інші одиниці фізико-географічного районування, використавши зміст теми «Природно-територіальні комплекси» ).
Адміністративний район – одиниця адміністративно-територіального устрою. Система адміністративних одиниць України – автономна республіка, область, район. Адміністративно-територіальний устрій покликаний здійснювати державне управління певною територією цієї держави (див. додаток 10).
Кожна місцевість має свій, притаманний лише цій території, набір виробництв. Вони сформувалися в результаті господарської діяльності людей під впливом природних, етнографічних, історичних та інших умов і дістали назву географічного поділу праці. Для економічної географії як науки значення географічного поділу праці надзвичайно важливе. З його допомогою в кожній місцевості з великої кількості галузей економіки відбираються найбільш економічно вигідні для цієї місцевості, які і формують район, що дістав назву економічного. Отже, економічний район – це значна територія країни, яка відрізняється від інших особливостями історичного розвитку, економіко-географічним положенням, природними і трудовими ресурсами, спеціалізацією господарства.
Головним у визначенні економічного району є принцип економічної завершеності. Він дає можливість передбачати напрями ефективного господарювання з найменшими витратами, при цьому райони спеціалізуються у розвитку саме тих галузей господарства, які за існуючих умов можуть бути розвинуті найбільш повно.
Економічні райони не можуть бути визначеними раз і назавжди. Вони змінюються з часом у процесі розвитку продуктивних сил. їх кількість визначається історичним періодом, політичними умовами, новими завданнями, що стоять перед країною в цілому та конкретною територією зокрема, місцем цієї території у суспільному поділі праці.
Так, у колишньому СРСР, виділялось 19 великих економічних районів, з них три – на території України: Донецько-Придніпровський, Південно-Західний, Південний. Здобуття Україною незалежності та перехід її до ринкової економіки призвели до необхідності нового економічного районування країни. Проте сьогодні серед економгеографів немає спільної думки щодо нової сітки економічних районів. Та це й не дивно. За умов кризового стану економіки країни виявити їх безпомилково майже не можливо.
Одні вчені бачать територію України поділену на 6 економічних районів, другі – на 9 (див. додаток 17). Який поділ відповідатиме господарському комплексу України, що розвивається в нових умовах, покаже час.

Бажано запам'ятати

Економічне районування – важливий інструмент територіальної організації виробництва й управління народним господарством. Формування економічних районів відбувається під впливом географічного положення, природних та трудових ресурсів, особливостей історичного розвитку території. Головним у визначенні економічного району є принцип економічної завершеності і його спеціалізація.

Запитання і завдання

Перший рівень
1. Що таке район?
2. Назвіть одиниці адміністративно-територіального устрою України.

Другий рівень
1. Що розуміють під географічним поділом праці?
2. Які чинники впливають на формування економічних районів?

Третій рівень
1. Поясніть тезу: «Район – вихідне поняття географічної науки».
2. Скільки і яких економічних районів, на вашу думку, доцільно виділити на території України?