Дрібниця В.О.

Внесок Наукового товариства ім. Т. Шевченка в становлення національної науки

21.3. Внесок Наукового товариства ім. Т. Шевченка в становлення національної науки

Значну роль в популяризації і розвитку наукових знань відігравали громадські наукові товариства Києва, Харкова, Одеси, Львова. Тут вчені, об'єднані спільними ідеями займалися вивченням проблем природознавства, математики, астрономії, історії, літературознавства.
Однім з перший було створене 1873 р. у Львові Наукове Товариство ім. Шевченка. Його метою було «вспомагати розвою руської (малоруської) словесності». Виникло воно на кошти меценатів. З 1892 р. почав виходити головний друкований орган Товариства – «Записки НТШ».
У Товаристві працювали окремі секції: математично-природничо-медична, філологічна, історико-філософська. Кінець XIX – початок XX ст. – період розквіту НТШ. У цей час Товариством керував видатний український історик, публіцист, громадсько-політичний діяч М.С. Грушевський. Він почав готувати і періодично випускати у світ свою фундаментальну працю з історії України «Історія України-Руси» (в 10-и томах). У працях істориків О. Лазеравського, О. Єфименко, Д. Баталія, Д. Яворницького, що виходили друком у видавництві НТШ, висвітлювалися питання про боротьбу народних мас за своє національне і соціальне визволення, розвиток феодально-кріпосницьких відносин, культурна історія українського народу. Тут друкували свої твори видатні історики, учні Грушевського – І. Крип'якевич, І. Джиджора, М. Кордуба, С. Томашівський. Велику роль в становленні і розвитку НТШ мав І. Франко. Зокрема Франко випускав «Літературно-Науковий Вісник» Товариства.
Взагалі за роки існування Товариства з 1873 по 1939 р. було видано 1172 томи різних видань, що стали «золотим фондом» української науки.