Ягупов В.В. Принципи навчання

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка

10.3. Дидактичні принципи та їх класифікація

Основними характеристиками системи принципів навчання, відповідно до сучасних дидактичних концепцій, мають бути, по-перше, орієнтація на головну інтегративну властивість сучасної педагогіки – виховне і розвиткове навчання, формування всебічно гармонійно розвиненої особистості учня – гідного громадянина Української держави; по-друге, спрямованість на досягнення гармонійності педагогічних впливів; по-третє, забезпечення ефективності дидактичного процесу в різних освітньо-виховних системах.
Деякі автори поділяють принципи навчання на традиційні та нетрадиційні. До традиційних вони відносять: принцип використання досягнень сучасної науки й техніки, принцип систематичності й послідовності викладання навчального матеріалу, принцип зв'язку навчання з життям, принцип урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів. Нетрадиційними вони вважають принципи демократизації навчання, виховання здорової дитини, диференціації навчального процесу, оптимізацїї навчально-виховного процесу, принцип нетрадиційної системи навчання.

Чимало педагогів класифікують принципи навчання за трьома групами:
перша стосується компонентів навчального процесу (його спрямованість на вирішення взаємопов'язаних завдань освіти – виховання й розвитку, науковість, системність і послідовність навчання);
друга стосується діяльності викладача і його методики викладання (доступність і дохідливість викладання, наочність у навчальному процесі, активність і свідомість);
третя виконує контрольно-оцінювальні функції (міцність засвоєння знань, формування вмінь і навичок).

Мають право на існування обидва варіанти, але кожен із них є неповним. Найбільш обгрунтованим буде об'єднаний варіант класифікації, який враховує позитивні аспекти всіх наведених підходів. Узагальнюючи вищевикладене і зважаючи на специфіку навчання учнів нашої країни, можна подати такі основні групи принципів навчання:

  1. принципи, що стосуються усіх компонентів дидактичного процесу;
  2. принципи, що стосуються діяльності суб'єктів викладання (вчителів) та їхньої методики;
  3. принципи, що стосуються навчально-пізнавальної діяльності суб'єктів учіння (учнів);
  4. принцип, що стосується контрольно-оцінювальних функцій дидактичного процесу.

Отже, зробимо висновки для педагога.
Закони, закономірності та принципи навчання перебувають у діалектичному, змістовому й різноманітному взаємозв'язку і безпосередньо впливають на їх формування, перебіг і виявлення в дидактичному процесі.
Закони навчального процесу, що віддзеркалюють об'єктивні, внутрішні, суттєві й відносно стійкі зв'язки дидактичних явищ, виявляються в його закономірностях.
Конкретні рекомендації дидактичних закономірностей відбиваються в принципах навчання, що визначають стратегію і тактику практичних дій суб'єктів дидактичного процесу.

◄ Принципи навчального процесу

Зміст підручника "Ягупов В.В. Педагогіка"

Принцип розвиткового і виховного характеру навчання. Принцип науковості змісту і методів навчання ►

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом Скачати підручник Педагогіка