Ягупов В.В.

Поняття про форми організації навчання

Тема 13. Форми організації навчання

13.1. Поняття про форми організації навчання

Ефективність навчально-виховної роботи визначається не тільки методами викладання-учіння, а також і формами його організації. На жаль, на сучасному етапі розвитку дидактичної науки немає чіткого визначення цього поняття, його сутності як педагогічної категорії. І. Ф. Харламов констатує, що «більшість вчених просто обходять це питання і обмежуються повсякденним уявленням про сутність цієї категорії». Це, безумовно, веде до термінологічної плутанини. Наприклад, польські дидакти В. Оконь і Ч. Купісевич використовують поняття «організаційні форми навчання», Ю. К. Бабансъкий і автори підручника «Педагогічні технології» – «форми організації навчання», В, М. Галузинський і М. Б. Євтух – «види та форми організації навчання»3, О. П. Кондратюк і А. І. Дьомін – «форми організації навчання»4. У ряді випадків змішують поняття «методи навчання» і «форми навчання».

У зв'язку з цим виникає, по-перше, необхідність чіткого визначення цієї дидактичної категорії, по-друге, гостра потреба конкретизування її сутності.

Поняття «форма» (від лат. forma – зовнішність, устрій) трактується у лінгвістиці як зовнішній вигляд, обрис, тип, структура чогось, що зумовлено певним змістом, а з філософської позиції це – усякий зовнішній вираз якого-небудь змісту. Отже,«форма будь-якого явища, у тому числі й дидактичного, визначає внутрішню організацію, зміст будь-якого предмета або явища і обіймає систему його стійких зв'язків.

Якщо метод навчання – це сукупність прийомів і способів залучення до навчально-пізнавальної діяльності учнів, задіювання різних їхніх аналізаторів, то форма навчання – це спеціальна конструкція навчального процесу, характер якої зумовлюється змістом навчання, методами, прийомами, засобами діяльності вчителів і учнів. Ця конструкція являє собою внутрішню організацію змісту, тобто реально виступає як процес взаємодії вчителів і учнів під час роботи над певним навчальним матеріалом.

Форма організації навчання як дидактична категорія означає зовнішній бік організації навчального процесу, пов'язаний з кількістю учнів, часом і місцем навчання, а також із порядком його здійснення.

Звичайно, ця організація залежить від вибору дидактичних методів, прийомів і засобів, розуміння цілей і завдань процесу навчання, втілення рекомендацій психологічної і педагогічної наук, зокрема дидактичних закономірностей і принципів, у практику роботи педагогів. Проте безпосередня діяльність, активна і змістовна взаємодія учителів і учнів полягають саме в організації. Щодо понять «форми організації навчання» і «організаційні форми навчання» – можна констатувати їхню тотожність. Вони визначають конкретні форми навчальної роботи, завдяки яким відбувається стабілізація і впорядкування всієї навчально-пізнавальної діяльності учителів і учнів. Організаційні форми навчання й методи навчання перебувають у діалектичному взаємозв'язку. Останні наповнюють перші конкретним внутрішнім змістом. Наприклад, екскурсії під час вивчення історії України можна використати з різними цілями: в одному випадку їх можна застосувати для вивчення нового матеріалу, а в іншому – для його закріплення, встановлення зв'язку теорії з практикою. Ясна річ, що ці екскурсії матимуть різний зовнішній вигляд і під час їх проведення будуть застосовуватися різні методи навчання.