Ягупов В.В.

Дослідження в педагогіці. Види педагогічних досліджень

Російський вчений В. М. Полонський під дослідженням в галузі педагогіки розуміє процес і результат наукової діяльності, спрямованої на одержання нових знань про закономірності процесу виховання, його структуру й механізми, теорію та методику організації навчально-виховного процесу, його зміст, принципи, організаційні методи та прийоми.

Призначення та основне завдання методологічних досліджень у педагогіці полягає у віднаходженні ефективних засобів розробки обгрунтованої теорії, підвищенні ефективності дослідницької діяльності вчених, які створюють, розвивають і вдосконалюють педагогічну теорію і методику навчання й виховання.

Таким чином, дослідження педагогічних проблем можна визначити як застосування загального наукового методу до розв'язання проблем виховання і навчання.

Важливою методологічною проблемою та специфікою педагогічних досліджень є аналіз їх основних видів і визначення функцій. Дослідження у педагогіці стосуються різноманітних аспектів організації як всього педагогічного процесу, так і виховного, обгрунтування їхніх наукових проблем. Педагогіка – наука і теоретична, і практична, має, безперечно, прикладний характер. Водночас вона, як галузь педагогічних і суспільних наук, підпорядковується загальним закономірностям їх розвитку та функціонування. У зв'язку з цим різний матеріал не може досліджуватися одними й тими ж методами і процедурою. Тому необхідно класифікувати дослідження для ефективного їх застосування.

Г. І. Александров, В. І. Гмурман, І. А. Макаровська визначили такі види педагогічних досліджень:

  • фундаментальні,
  • прикладні та
  • розробки.

Ця класифікація збігається з польською класифікацією, де, відповідно до практичного, індуктивного та інноваційного характеру педагогіки, а також специфіки й мети педагогічних досліджень, розподіляють наукові дослідження на фундаментальні, прикладні, впроваджувальні. Основою класифікації тут є одержаний результат.

Мета фундаментальних досліджень – розкриття й аналіз досі невідомих наукових явищ і закономірностей. Дослідження цього типу повинні дати відповідь на такі запитання: «Що це?», «Як?», «Чому так, а не інакше?» тощо. Вони можуть бути вільними і спрямованими. Під час проведення вільних фундаментальних досліджень дослідник має свободу вибору як у царині досліджень, так і методів та засобів їх реалізації. Мета спрямованих фундаментальних досліджень визначається заздалегідь, дослідник має право тільки на свободу вибору методів та засобів їх реалізації. Цей вид досліджень найчастіше проводиться науковими колективами, часто використовуються результати вільних фундаментальних досліджень.

Фундаментальні дослідження в педагогіці відкривають закономірності виховання і навчання, загальнотеоретичні концепції педагогіки, розробляють її методологію, а також утворюють базу для прикладних досліджень і розробок.

Прикладні дослідження мають чітку мету і стосуються звичайно конкретних педагогічних проблем. У педагогіці це можуть бути окремі теоретичні та практичні завдання, пов'язані, наприклад, з методами виховання, змістом навчання, підготовкою педагогічних кадрів, певних спеціалістів тощо. Предмет прикладних досліджень більш обмежений та спрямований на практичний результат, на задоволення поточних і перспективних потреб педагогічної практики. Вони, безумовно, є ланкою процесу дослідження проблем педагогіки, але стоять на щабель нижче від фундаментальних. На думку В. М. Полонського, прикладні дослідження здебільшого продовжують фундаментальні, але можуть і передувати їм. Вони виступають проміжною ланкою, що зв'язує науку та практику, фундаментальні дослідження й розробки, теоретиків і практиків.

Впроваджувальні дослідження безпосередньо втілюють результати фундаментальних і прикладних досліджень у практику навчання й виховання. Вони продовжують прикладні дослідження, визначають шляхи впровадження їхніх рекомендацій у педагогічну практику, обґрунтовують алгоритм цих шляхів, поєднують фундаментальні та прикладні дослідження з педагогічною практикою, безпосередньо на неї впливають.

Сутністю впроваджувальних досліджень (розробок) є перевірка можливостей використання результатів і рекомендацій фундаментальних і прикладних досліджень. Тому в педагогіці вони реалізуються у двох аспектах:

  • верифікаційно-експериментальному;
  • поширенні знань про сутність і закономірності педагогічного процесу.