Ягупов В.В.

Методи педагогічного дослідження. Контрольні запитання і завдання

З-поміж названих відповідей оберіть правильну/і, обгрунтувавши їх.

Який із означених методів педагогічних досліджень та чому можна назвати активним за впливом на особистість?

 1. педагогічне спостереження;
 2. анкетування;
 3. педагогічний тест;
 4. педагогічний експеримент;
 5. вивчення продуктів дитячої діяльності;
 6. вивчення шкільної документації.

Основними видами педагогічного дослідження є фундаментальні, прикладні та впроваджувальні. Проаналізуйте їхню мету і зміст та визначте відмінності між ними.

Охарактеризуйте одну із функцій педагогічного дослідження з використанням прикладів Вашої майбутньої професійної діяльності.

Визначте основні етапи педагогічного дослідження (вставивши на місці крапок пропущені слова).

До підготовчого періоду належать усі дії дослідника, що створюють необхідні умови або сприяють досягненню основної мети педагогічних досліджень.

 1. Вибір... проблеми та визначення... дослідження.
 2. Формулювання.......
 3. Виокремлення та визначення....
 4. Формулювання....
 5. Визначення параметрів...... гіпотез.
 6. Вибір... та опрацювання... дослідження.
 7. Опрацювання... дослідження.

До реалізаційного періоду належать усі дії, безпосередньо чи опосередковано пов'язані з вирішенням поставленої дослідної проблеми.

 1. Пошук... даних з використанням обраних методів і... дослідження.
 2. Збирання... дослідження та їхній попередній....
 3. Опосередковані... дії.

До впроваджувальпого, чи заключного, періоду належать усі дії дослідника, пов 'язані з безпосереднім впровадженням одержаних рекомендацій та висновків у педагогічну практику.

 1. ... можливостей та обсягу... одержаних... дослідження у... процесі.
 2. Визначення... та... поширення... результатів... серед... і вихованців.

Зробіть стислий письмовий аналіз методики проведення педагогічного експерименту.

Дайте обгрунтування понять «методологія педагогічного дослідження» і «методика педагогічного дослідження» і визначте обсяг їхнього змісту.

В. Оконь виокремив такі функції педагогічного дослідження:

 • дескриптивну,
 • пояснювальну,
 • прогностичну,
 • практичну та
 • оціночну.

Розкрийте зміст цих функцій.

Назвіть позитивні й негативні сторони методів науково-педагогічного дослідження:

 • педагогічного спостереження;
 • анкетування;
 • бесіди;
 • інтерв'ю;
 • узагальнення незалежних характеристик;
 • педагогічного консиліуму;
 • вивчення й аналізу шкільної документації;
 • вивчення продукції дитячої творчості;
 • вивчення й узагальнення педагогічного досвіду;
 • педагогічного експерименту.