Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Генотип, генофонд, геобіонти, геоботаніка, геоекологія, геокарпія, геофіли, гербіциди, гетеротрофи, гетеротрофізм

Г

...ГЕН..., ...ГЕНІЯ, ...ГЕННИЙ (від. гр. genos – рід, народження, походження) – частина складних слів, що означає: походження, утворення.
ГЕНОТИП (від ...ген... та тип) – сукупність генів даного конкретного організму, носій генет. інформації, що передається від покоління до покоління. Г. визначає норму реакції організму на всі можливі умови середовища проживання.
ГЕНОФОНД (від ...ген... та фр. fond – основа, фонд) – сукупність усіх генів даної популяції, групи популяцій або виду в цілому. Збереження Г. прир. та штучних популяцій рослин і тварин – одне з головних завдань охорони природи.
ГЕО... (від гр. ge – земля) – частина складних слів, що означає: земний, такий, що належить Землі, тощо.
ГЕОБІОНТИ [від гео... та біонт(и)] – організми, що населяють грунт (Наприклад, черви, кроти). Див. також Ґрунтова фауна.
ГЕОБОТАНІКА (від гео... та ботаніка) – наука про рослинний покрив Землі як сукупність фітоценозів. Екологічна Г. досліджує взаємозв'язки рослин із середовищем природним.
ГЕОЕКОЛОГІЯ (від гео... та екологія) – розділ екології, що досліджує екосистеми (геосистеми) високих ієрархічних рівнів до біосфери включно.
ГЕОКАРПІЯ – див. у ст. Автохорія.
ГЕОСФЕРИ (від гео... та гр. sphaira – куля) – відносно концентричні оболонки, з яких складається наша планета: атмосфера, гідросфера, літосфеpa, мантія та ядро Землі. З атмосферою, гідросферою й літосферою тісно взаємодіє біосфера.
ГЕОФІЛИ [від гео... та ...філ(и)] – організми, що мешкають у Грунті, мулі, а іноді й у щільніших породах (дощові черви, деякі молюски та ін.).
ГЕРБІЦИДИ [від лат. herba – трава та ...цид(и)] – хім. речовини з групи пестицидів, що застосовуються для знищення небажаної рослинності (бур'янів). Багато з Г. (атразин, симазин, ерадикан) високотоксичні: потрапляючи в ґрунт і водойми, можуть спричинити загибель тварин, рослин, людей.
ГЕС – див. Гідроелектростанція.
ГЕТЕРОТРОФИ [від гр. heteros – інший та ...троф(и)], організми гетеротрофні – організми, які не здатні самостійно синтезувати орган, речовини з неорган., тому живляться готовими орган, сполуками, виробленими ін. організмами. До Г. належать людина, всі тварини, деякі рослини, гриби, багато мікроорганізмів. У ланцюгах живлення екосистем становлять групу консументів.
ГЕТЕРОТРОФІЗМ – тип живлення тварин і рослин готовими орган, речовинами. Розрізняють біотрофію та сапротрофію.