Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Агломерація, агробіогеоценоз, агробіоценоз, агроекологія, агроекосистема, агрокультура, агроландшафт, адаптація

А

АГЛОМЕРАЦІЯ (від лат. agglomero – приєдную, нагромаджую) – 1) спільне зростання кількох видів рослин (одно- й багатолітніх), однорідних екологічно; 2) просторово й функціонально єдина група населених пунктів міського типу, що становить соц.-екон. і екологічну систему (Наприклад, А. Донецьк-Макіївка).
АГРО... (від гр. agros – поле) – частина складних слів, що відповідає поняттям «земля», «землеробський».
АГРОБІОГЕОЦЕНОЗ (від агро... та біогеоценоз), агроекосистема – екосистема зі штучно створеним біотичним угрупованням (біогеоценозом), що дає с.-г. продукцію. А. перебуває в безпосередньому взаємозв'язку з прир. умовами середовища – грунтом, грунт, та атм. вологою, грунт, мікроорганізмами. Основа А. – штучний фітоценоз (с.-г. культури). Характеризується нестійкістю, нездатністю до тривалого існування без пост, підтримання людиною. Див. також Агробіоценоз.
АГРОБІОЦЕНОЗ (від агро... та біоценоз) – вторинний, змінений людиною біоценоз; штучно створене людиною угруповання рослин, тварин, грибів і мікроорганізмів у вигляді посівів або насаджень культурних рослин. Від біогеоценозу А. відрізняється незначною видовою різноманітністю, слабко розгалуженими (вкороченими) ланцюгами живлення, нездатністю до саморегуляції. Внаслідок цього людина повинна пост, втручатись у функціонування А., щоб запобігти небажаним сукцесіям.
АГРОЕКОЛОГІЯ (від агро... та екологія), екологія сільськогосподарська – розділ техноекології, що вивчає взаємозв'язки с.-г. рослин, тварин та довкілля, інакше кажучи, досліджує складні динамічні системи, створені на земній поверхні людиною (агробіогеоценози, агробіоценози та агроландшафти, в які вони об'єднуються). А. вивчає зв'язки між організмами в агробіоценозах, вплив на них факторів біотичних і факторів абіотичних середовища, їхню структуру, типи, а також районування з метою використання біоценотичних закономірностей для підвищення продуктивності агробіоценозів та якості одержуваної продукції.
АГРОЕКОСИСТЕМА – те саме, що й Агробіогеоценоз.
АГРОКУЛЬТУРА (від агро... та культура), агрикультура – сукупність заходів, спрямованих на поліпшення культури землеробства й підвищення його ефективності.
АГРОЛАНДШАФТ (від агро... та ландшафт), ландшафт агрокультурний – 1) ландшафт антропогенний із переважанням угруповань організмів, штучно сформованих людиною (агробіогеоценозів), які замінили прир. Фітоценози й зооценози на значній частині території; 2) пейзаж сільської місцевості. У вужчому розумінні А. – ландшафт, на більшій частині якого прир. рослинність замінено посівами й насадженнями польових, садових та лісових культур.
АГРОСФЕРА (від агро... та гр. sphaira – куля) – частина біосфери, яку становлять культурні рослини, свійські тварини й оброблений під с.-г. культури грунт. А. охоплює всі типи агробіогеоценозів.
АГРОФІТОЦЕНОЗ (від агро... та фітоценоз) – сукупність рослинних популяцій, які створені людиною й перебувають під її інтенсивним впливом (посіви, плантації). До складу А. входять як культурні рослини, так і бур'яни. А. – частина складніших систем – агробіогеоценозів.
АГРОХІМІКАТИ (від агро... та нім. Chemikalien) – загальна назва хім. препаратів (мінеральних добрив, засобів захисту рослин тощо), які застосовуються в с. г. Необгрунтоване використання А. спричинює забруднення довкілля.
АГРОЦЕНОЗ (від агро... та ценоз) – нестійке біотичне угруповання, штучно створене людиною на більш чи менш тривалий час для одержання с.-г. продукції (Наприклад, поле, штучне пасовище, сад, город). А. – одна з найпоширеніших форм штучного біоценозу, тимчасова стійкість якого підтримується регулярною діяльністю людини. Див. також Агробіогеоценоз.
АДАПТАЦІЯ (від лат. adapto – пристосовую) – процес пристосування організмів, популяцій та угруповань до мінливих умов проживання; сукупність морфол., фізіол., популяційних, поведінкових та ін. особливостей даного біол. виду, яка забезпечує можливість специф. способу життя в певних умовах довкілля. А. називають також сам процес вироблення пристосувань організмів до умов існування. А. виникає й розвивається під впливом прир. або штучного добору в конкретних умовах довкілля за участі факторів мінливості й спадковості. А. до нестійких умов проживання формується також на основі неспадкових змін – модифікацій. А. забезпечує пристосування до різних екол. умов протягом онтогенезу й визначає можливість існування окремих особин і збереження виду.
АДАПТАЦІЯ БІОЛОГІЧНА – спадкова пристосовуваність організмів до умов довкілля (клімату, живлення, ворогів і т. д.), яка формується в ході еволюції.
АДАПТАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА – те саме, що й Аклімація.
АДАПТАЦІЯ МОРФОЛОГІЧНА – пристосування, які виникають на рівні клітин, тканин та цілого організму й забезпечують його існування в мінливих умовах довкілля.
АДАПТАЦІЯ ПОПУЛЯЦІЙНА – пристосування, які виникають у процесі формування популяції в даних умовах довкілля. Дослідження цих пристосувань має велике значення в екології, оскільки вони характеризують поведінку виду в різних умовах проживання.
АДАПТАЦІЯ РОСЛИН – процес пристосування рослин до різноманітних умов довкілля, який забезпечує численність їхніх життєвих форм.
АДАПТАЦІЯ ФІЗІОЛОГІЧНА – комплекс фізіол. реакцій, що лежать в основі пристосування організму до змін умов існування; забезпечує сталість внутр. середовища організму – гомеостаз. Вивчення А. ф. має велике практичне значення у зв'язку з польотами людини в космос.
АДАПТАЦІЯ ХРОМАТИЧНА – здатність водоростей спрямовано змінювати склад своїх пігментів залежно від глибини й відповідно до умов освітлення місцеперебування.