Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Безвідходне виробництво, бензол, бензпірен, бенталь, бентос, біоакумуляція, біогаз, правило Бергмана

Б

БЕЗВІДХОДНЕ ВИРОБНИЦТВО – процес створення кінцевого продукту, що передбачає повну комплексну переробку сировини за відсутності шкідливих для природи відходів виробництва у замкненому технол. циклі.
БЕНЗОЛ – основа хім. структури всіх речовин класу ароматичних вуглеводнів. Б. – високотоксична безбарвна горюча рідина, слабкорозчинна у воді, важко піддається розкладанню; суміш Б. із повітрям вибухонебезпечна. Забруднення довкілля відбувається внаслідок викидів Б. в атмосферу (Наприклад, із газами вихлопними автомобілів) та скидів бензоловмісних пром. вод стічних. Однозначно встановлено канцерогенність Б. для людини: спричиняє захворювання крові (лейкоз) і ушкоджує хромосоми.
БЕНЗПІРЕН – найвідоміша речовина з групи поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ). Б. – дуже поширений канцероген: міститься в газах вихлопних автомобілів, у тютюновому диму, в диму коптилень, у харчових продуктах, обсмажених на решітці, в неочищених газах коксохім. підприємств, у відпрацьованих моторних оливах. Потрапивши в організм людини, спричиняє захворювання на рак легень. Конц. Б. береться за еталонну одиницю в разі оцінювання сукупного канцерогенного забруднення довкілля всіма ПАВ.
БЕНТАЛЬ (від гр. benthos – глибина) – донна зона водойми та прилеглі шари води, що є місцем проживання бентосу. Див. також Батіаль. Пор. Пелагіаль.
БЕНТОС (від гр. benthos – глибина), організми бентосні – сукупність організмів, які мешкають на дні водойм або в товщі донного грунту. Б. складається з автотрофів (водорості, рідше – вищі рослини) та гетеротрофів (найпростіші, черви, п'явки, молюски, ракоподібні та ін.). Розрізняють фітобентос та зообентос.
БЕРГМАНА ПРАВИЛО – у теплокровних тварин одного виду або однорідної групи близьких видів розміри тіла більші в холодних частинах ареалу й менші – в тепліших (розмір тіла збільшується з геогр. широтою). Б. п. відбиває адаптацію тварин до підтримання пост, температури тіла в різних клімат, умовах. Б. п. справедливе також для залежності розмірів тіла від висоти місцевості.
...БІО... (від гр. bios – життя) – частина складних слів, що означає: біол., пов'язаний із життям, організмами або життєвими процесами.
БІОАКУМУЛЯЦІЯ (від біо... та акумуляція) – 1) процес нагромадження з часом в організмі (або окремих органах) певних речовин, які надходять із довкілля (Наприклад, багато видів їстівних грибів здатні до нагромадження важких металів, зокрема кадмію); 2) нагромадження в грунті хім. елементів, орган, і неорган. речовин у результаті розкладання решток тварин і рослин. Сприяє збільшенню кількості гумусу.
БІОГАЗ – газ, що утворюється в результаті анаеробного розпаду орган, решток на дні водойм, у гної, в спец, установках за участі специф. мікроорганізмів. Б. складається з метану, пропану, вуглекислого газу, аміаку та ін. газів і без очищення може використовуватись як паливо.