Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Біологічний нуль, біологічні ритми, біологічні цикли, біолюмінесценція, біом, біомаса

Б

БІОЛОГІЧНИЙ НУЛЬ – температура довкілля, нижче за яку припиняється ріст і розвиток організмів.
БІОЛОГІЧНІ РИТМИ (від гр. rhythmos – розмірність, узгодженість), біоритми – циклічні коливання інтенсивності й характеру біол. процесів та явищ. Спостерігаються майже в усіх тварин, рослин, мікроорганізмів. Значною мірою відповідають циклічним змінам напруженості факторів довкілля. Є важливою пристосувальною властивістю організмів. Розрізняють Б. р. добові, припливні, місячні та ін.
БІОЛОГІЧНІ ЦИКЛИ (від гр. kyklos – круг) – періодично повторювані зміни біол. явищ в угрупованнях (популяціях, біоценозах), що виникли в процесі еволюції внаслідок пристосування до циклічних змін умов довкілля. Б. ц. можуть бути добовими, сезонними (розмноження, сплячка тощо), багаторічними (сукцесії, масове розмноження комах та ін.). Див. також Життєвий цикл.
БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ – всі значущі для організмів сполуки, здатні регулювати реалізацію адаптивного потенціалу.
БІОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ (від біо..., лат. lumen – світло та ...escent – суфікс, що означає слабку дію), світіння організмів – видиме світіння організмів (або їхніх окремих тканин), пов'язане з процесами їхньої життєдіяльності. Б. виникає в спец, світлоносних органах унаслідок ферментативного окиснення певних ліпідів (люциферинів). Б. спостерігається в деяких бактерій, грибів, безхребетних тварин, риб. Найпоширеніша серед морських організмів.
БІОМ (англ. biom, від rp. bios – життя та лат. ...omat, ...ота – закінчення, що означає сукупність) – сукупність біогеоценозів зі схожими характеристиками (насамперед – рослинністю), що займають значну територію й розвиваються в схожих клімат, умовах (Наприклад, тундра, степ, пустеля, тайга).
БІОМАСА (від біо... та лат. massa – грудка, шматок) – кількість живої речовини на одиниці площі або об'єму місцеперебування в момент спостереження. Загальна Б. визначається сумою Б. усіх популяцій, що населяють даний біогеоценоз. Найчастіше за одиницю Б. беруть 1 г сухої (рідше – сирої) орган, речовини на 1 м кв. У біосфері Б. рослин (фітомаса) становить 97...99%, Б. тварин (зоомаса) – лише 1...3%. Визначення Б. необхідне під час вивчення біол. продуктивності, а також прогнозування результатів госп. діяльності людини.