Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Біометрія, біонт, біопошкодження, біорізноманітність, біоруйнування, біосфера, біосферний заповідник (еталонний заповідник)

Б

БІОМЕТРІЯ (від біо... та гр. metreo – вимірюю) – наука про застосування математичних методів (варіаційної статистики) для вивчення явищ життя або організмів.
БІОНТ [від гр. bion (biontos) – той, що живе] – окремий організм (індивід, або особина), що в ході еволюції пристосувався до життя в певному середовищі (біотопі). Розрізняють аеробіонтів (населяють суходіл і повітря), гідробіонтів (мешканці водойм), геобіонтів (живуть у Грунті), паразитів (живуть в ін. організмах) і т. д. Організми, здатні жити в різних умовах, називають еврибіонтами; тих, які мешкають лише в строго певних умовах, – стенобіонтами.
БІОПОШКОДЖЕННЯ – небажана з погляду людини зміна (погіршення) властивостей та якостей різних матеріалів, споруд, кормів, продуктів харчування під впливом організмів, які поселяються в (на) них. До Б. належать пошкодження тканин, паперу, деревини грибами й комахами, пліснявіння продуктів, руйнування цегляних і бетонних споруд коренями рослин, обростання каналів, днищ суден і т. д.
БІОРІЗНОМАНІТНІСТЬ – сукупність типів відмінностей об'єктів органічного світу (універсуму) будь-якого простору (території, акваторії, планети), що визначаються на підставі вибраного критерію. Б. видова – сукупність усіх видів організмів, що населяють нашу планету, тобто загальний генофонд Землі. Б. генетична – сукупність генофондів різних популяцій одного виду. Б. екосистемна – сукупність екосистем планети на всіх рівнях, починаючи з біогеоценотич-ного. Б. – найбільша цінність з екол., генет., соц., екон., наук., освітніх, рекреаційних та естетичних позицій. Б. – найважливіша умова еволюції і збереження систем життєзабезпечення біосфери.
БІОРУЙНУВАННЯ – те саме, що й Біокорозія.
БІОСФЕРА (від біо... та гр. sphaira – куля) – область існування живої речовини (за В. І. Вернадським), оболонка земної кулі, що охоплює верхні шари літосфери, гідросферу та нижню частину атмосфери, склад, структура й енергетика якої значною мірою зумовлені минулою або сучасною діяльністю організмів. Це сукупність усіх біогеоценозів Землі, єдина глобальна екосистема вищого рангу. Жива речовина Б. (сукупність організмів нашої планети) забезпечує пост, кругообіг речовин і потік енергії, здійснює значні біогеохім. перетворення геосфер.
БІОСФЕРНІ ЗАПОВІДНИКИ, еталонні заповідники – охоронювані, найхарактерніші еталонні ділянки біосфери (території, акваторії) в різних зонах географічних світу, де діє режим абс. заповідання. Б. з. призначені для збереження прир. екосистем та їхнього генофонду, пост, здійснення екологічного моніторингу. Концепцію Б. з. розроблено в рамках Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» для формування міжнар. мережі територій, що підлягають особливій охороні, обміну інформацією щодо охорони природи та рац. використання екосистем, а також для забезпечення можливості зіставлення результатів досліджень аналогічних проблем і прир. комплексів у різних регіонах світу. На нашій планеті близько 350 Б. з., і три з них розташовані на території України: Асканія-Нова, Чорноморський і Карпатський.