Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Водяні рослини, гідробіонти, ВООЗ, всесвіт, ВФОП, ВМО, вулкан, вулканічна діяльність, шкідливі вуглеводні

В

ВОДЯНІ РОСЛИНИ – рослинні організми, що живуть у воді. Серед вищих В. р. розрізняють: гідрофітів – рослини, занурені у воду тільки нижньою частиною, й гідатофітів – рослини, занурені у воду цілком або більшою своєю частиною (Наприклад, наяда, кушир, водяний горіх, елодея, латаття). В. р. відіграють значну роль у самоочищенні водойм.
ВОДЯНІ ТВАРИНИ, гідробіонти – тварини, що пост, живуть у водному середовищі. Поділяються на дві осн. групи: морських і прісноводних. За місцем проживання розрізняють В. т. планктонних (див. Планктон), нектон-них (див. Нектон), бентосних (див. Бентос), плейстонних (див. Плейстон).
ВОЛОГОЛЮБНІ РОСЛИНИ – те саме, що й Гігрофіти.
ВООЗ – див. Всесвітня організація охорони здоров'я.
ВСЕЇДНІ – те саме, що й Еврифаги.
ВСЕСВІТ, космос – весь існуючий матеріальний світ, безмежний у часі й просторі, безкінечно різноманітний за формою, якої набирає матерія в процесі свого розвитку.
ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА – затверджений Конференцією ООН із довкілля (Стокгольм, 1972) і відзначається щорічно 5 червня, аби привернути увагу світової спільноти до проблем охорони довкілля.
ВСЕСВІТНІЙ ФОНД ОХОРОНИ ПРИРОДИ (ВФОП) – міжнар. організація, яка опікується проблемами охорони живої природи та екосистем.
ВСЕСВІТНЯ МЕТЕОРОЛОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ (ВМО) – організація, що вивчає стан і використання ресурсів кліматичних планети. ВМО виконує велику програму з визначення ступеня забруднення довкілля за допомогою мережі фонових станцій, поширює знання про охорону природи, готує фахівців із контролю за забрудненням повітряного й водного басейнів.
ВСЕСВІТНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (ВООЗ) – спеціалізована установа ООН, осн. завдання якої – досягнення всіма народами високого рівня здоров'я. ВООЗ організовує боротьбу з хворобами, їх ліквідацію, здійснює епідеміологічний нагляд, опікується підготовкою й удосконаленням наук. мед. працівників тощо. ВООЗ розглядає екологічну освіту як важливу частину програми з оздоровлення довкілля.
ВУГЛЕВОДНІ ШКІДЛИВІ – орган, сполуки, молекули яких побудовані з атомів вуглецю й водню. В. – осн. структури орган, хімії. В результаті заміщення атомів водню атомами хлору утворюються хлоровані вуглеводні (Наприклад, інсектицид ДДТ). В. – горючі речовини, здатні утворювати з повітрям вибухонебезпечні суміші. В. з невеликим числом атомів вуглецю мають наркотичну дію й можуть призвести до звикання (токсикоманії). Численні циклічні В. є сильними канцерогенами (Наприклад, циклогексан, бензол). Дуже шкідливі також сажа (оскільки добре адсорбує забруднювачі), ненасичені (олефінові) В. (етилен та ін.), що становлять 35% загальної кількості вуглеводневих викидів і є однією з причин утворення смогів. Ароматичні В., парафіни, нафтени, бензпірен містяться в газах вихлопних автомобілів, випарах бензинів. Гексан може викликати важкі ураження нервової системи. В групі ненасичених В. виражені канцерогенні властивості має бутадієн. Насичені В. (переважно метан) є продуктом метаболізму деяких мікроорганізмів, що використовується для добування біогазу.
ВУЛКАН (лат. Vulkanus) – геол. утворення, що виникає під час піднімання з надр Землі та виверження на її поверхню магми. Розрізняють діючі В., виверження яких спостерігаються тепер або відбувалися в істор. минулому, та згаслі В., виверження яких відбувалися в доістор. часи.
ВУЛКАНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ – потужний фактор екологічний, що спричиняє різкі, часто катастрофічні, зміни в екосистемах: у глобальному масштабі – це вплив на клімат (потрапляння в атмосферу великої кількості вулканічного пилу й газів змінює її оптичні й хім. властивості); у регіональному й місцевому – вплив факторів фізичних і біологічно акт. сполук на водойми, ґрунти, рослинний світ, тваринний світ, людину та середовище проживання.
ВФОП – див. Всесвітній фонд охорони природи.