Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

ГДК, ГДВ, ГДН, ГДС, ГДР, ГрінПіс, гроза, гуміфікація, гумус, густота популяції, густота населення

Г

ГРАНИЧНО ДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦІЯ (ГДК) – макс. кількість шкідливої речовини (забруднювача) в одиниці об'єму або маси водного, повітряного або грунт, середовища, яка практично не впливає на здоров'я людини. Встановлюється в законодавчому порядку або рекомендується як норматив. Останнім часом, нормуючи ГДК, виходять не лише з впливу конц. забруднювачів на здоров'я людини, а й з їхнього впливу на диких тварин, рослини, гриби, мікроорганізми, прир. угруповання в цілому, а також на клімат, прозорість атмосфери та санітарно-побутові умови життя.
ГРАНИЧНО ДОПУСТИМЕ НАВАНТАЖЕННЯ (ГДН) – макс, значення госп. чи рекреаційного навантаження на середовище природне, що встановлюються з урахуванням ємності середовища, його ресурсного потенціалу, здатності до саморегуляції та відтворення з метою охорони довкілля від забруднення, виснаження й руйнування.
ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИЙ ВИКИД (ГДВ) – обсяг (кількість) забруднювачів, що надходять в атмосферу, водойми, грунт за одиницю часу з виробничо-госп. об'єктів, перевищення якого негативно впливає на довкілля й загрожує здоров'ю людини. Екологічно доцільно встановлювати ГДВ для кожного підприємства або джерела забруднення.
ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИЙ РІВЕНЬ (ГДР) – вплив на людину факторів довкілля – шуму, вібрації, забруднювачів, температури тощо – періодично або протягом усього її життя (прямо чи опосередковано – через екосистеми), який не спричиняє соматичних або психічних розладів, а також змін стану здоров'я, працездатності, поведінки, що виходять за межі пристосувальних реакцій.
ГРАНИЧНО ДОПУСТИМИЙ СКИД (ГДС) – макс. маса забруднювачів, що дозволена до надходження у водний об'єкт із водами стічними й наступного відведення з нього за одиницю часу для забезпечення норм якості води в контрольному пункті. Встановлюється з урахуванням ГДК забруднювальної речовини в місцях водокористування, асимілювальної здатності водного об'єкта та оптим. розподілу маси забруднювачів, що скидаються водокористувачами разом із водами стічними.
«ГРІНПІС» (англ. green peace – зелений світ) – незалежна позапартійна міжнар. екол. організація, учасники якої виступають за охорону довкілля шляхом проведення різноманітних мирних акцій протесту.
ГРОЗА – атм. явище, результат утворення електричних розрядів між хмарами або хмарою та поверхнею Землі. Супроводжується громом, дощем, часто зливою, градом, сильним вітром.
ГУМІФІКАЦІЯ (від гумус та ...фікація) – процес біохім. розкладання мертвого орган, матеріалу (решток рослинних і тваринних організмів) з утворенням високомолекулярних гумінових речовин (гумінових кислот, гуміну, фульвокислот) за участі грунт, мікроорганізмів.
ГУМУС (від лат. humus – земля, грунт), перегній – орган, темнозабарвлена речовина, що утворюється в результаті розкладання рослинних і тваринних решток або продуктів життєдіяльності організмів. Г. має унікальну здатність утримувати воду й біогенні елементи. Від кількості Г. залежить родючість грунту.
ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ – 1) середня кількість особин виду або групи систематично чи екологічно близьких видів на одиницю площі або об'єму простору; 2) ступінь населеності конкретної території; число жителів на одиницю площі (зазвичай 1 км кв).
ГУСТОТА ПОПУЛЯЦІЇ – число особин (або біомаса) популяції на одиницю площі чи об'єму. Визначає ступінь освоєння території представниками даного виду. Істотно залежить від факторів довкілля.