Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Грунт, грунтова фауна, ДДТ, дегенерація, деградація грунту і природи

Ґ

ҐРУНТ – органомінер. продукт багаторічної спільної діяльності різних організмів, води, повітря, сонячного тепла й світла. Найпридатніший для життя рослин і багатьох тварин верхній родючий шар літосфери. Ґ. складається з мінер., орган., органомінер. елементів, що перебувають у хім. взаємозв'язку. Ґ. – один із найважливіших ресурсів природних нашої планети, гігантська екосистема, що справляє, поряд зі Світовим океаном, вирішальний вплив на біосферу. Ґ. бере акт. участь у кругообігу речовин та енергії в природі, підтримує газовий склад атмосфери Землі. Ґ. – біотичний адсорбент і нейтралізатор забруднювачів. Збереження Ґ. – найважливіша умова забезпечення й підтримання екологічної рівноваги в біосфері.
ҐРУНТОВА ФАУНА (від лат. Fauna – богиня лісів і полів, покровителька тварин у римській міфології), тваринний світ ґрунтів – сукупність тварин, які населяють грунт (найпростіші, членистоногі, безхребетні, рийні хребетні). Відіграє важливу роль у підтриманні самоочищувальної здатності біосфери, бере участь у кругообігу речовин та енергії в природі.

Д

ДДТ (дихлородифенілтрихлорометил-метан) – широко відомий інсектицид із групи хлороорган. пестицидів, синтезований іще 1874 р. Масове застосування ДДТ (з 1943 р.) – типовий приклад непродуманого впровадження нових технологій без урахування всіх можливих наслідків. З'ясувалося, що ДДТ – хім. стійка сполука з періодом прир. напіврозпаду 49 років, здатна нагромаджуватися в грунті й воді. З грунту й із водою пестицид надходив у ланцюги живлення. На кожному наступному трофічному рівні його конц. збільшувалася в десятки й тисячі разів. Потрапляючи в таких дозах до людини, ДДТ спричиняв у неї захворювання нервової системи, серця, печінки. Підвищений уміст препарату виявляли навіть у жіночому молоці. Т. чин., ДДТ виявився токсичним довгоіснуючим пестицидом із вираженою кумулятивною дією, мутагеном і здогадно канцерогеном. Хоча ДДТ було заборонено практично в усьому світі, проте й нині його знаходять навіть у полярному льоду, а вміст препарату в тканинах людини в середньому вдвоє перевищує ГДК.
ДЕГЕНЕРАЦІЯ (від лат. degenero – вироджуюсь) – 1) спрощення структури органів і тканин організмів у процесі онтогенезу, наприклад, зникнення хвоста в пуголовка при перетворенні його в жабу; 2) редукція окремих органів і цілих систем у процесі філогенезу; 3) погіршення від покоління до покоління біол. пристосувальних і госп. ознак організму, популяції або екосистеми внаслідок несприятливих умов проживання, близькоспорідненого схрещування чи хвороб.
ДЕГРАДАЦІЯ (від лат. degradatio – зниження, рух назад) – 1) спрощення будови й функцій організмів унаслідок зміни умов існування; 2) збіднення, виродження, погіршення, втрата якості (Наприклад, зниження родючості грунту, необоротні зміни ландшафту).
ДЕГРАДАЦІЯ ҐРУНТУ – поступове погіршення властивостей грунту, що супроводжується зниженням умісту гумусу, порушенням фунт, структури та зниженням родючості. Може зумовлюватися прир. причинами (Наприклад, зміною клімату, насуванням лісу чи сухого степу на чорнозем) або госп. діяльністю людини (недотримання правил агротехніки).
ДЕГРАДАЦІЯ ПРИРОДИ – порушення екологічної рівноваги, що спричиняється прир. факторами (землетруси, урагани, тайфуни, повені, виверження вулканів, пожежі й т. д.) або факторами антропогенними (забруднення атмосфери, водойм, ґрунту, вирубування лісів, браконьєрство, перевипас тощо).