Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Екотип, екотоксиколог, екотон, екотоп, екоцид, експансія, піраміда Елтона, емісія, еміграція

Е

ЕКОТИП (від еко... та тип) – сукупність особин будь-якого виду, котрі пристосовані до умов певного місцеперебування й відрізняються від ін. особин того самого виду спадково закріпленими морфол. та фізіол. особливостями (Наприклад, Е. деяких трав у різних місцеперебуваннях – на луці, в лісу тощо). Е. – початкова стадія видоутворення. Розрізняють кліматипи – клімат Е., едафотипи – грунт. Е. та біотичні Е., що визначаються факторами біотичними.
ЕКОТОКСИКОЛОГ (від еко... та гр. toxikon – отрута) – фахівець, який вивчає вплив орган, і неорган. токси-кантів на організми (популяції, біоценози), що входять до складу екосистем.
ЕКОТОН (від еко... та гр. tonos – напруження) – перехідна зона між сусідніми клімаксними угрупованнями, де відбувається їх взаємопроникнення (Наприклад, узлісся, лиман, лісостеп). Зазвичай має підвищену чисельність видів.
ЕКОТОП (від еко... та гр. topos – місце) – пост, місцеперебування певного біотичного угруповання, що охоплює сукупність умов та факторів екологічних середовища. Див. також Біотоп.
ЕКОЦИД (від еко... та ...цид) – навмисне руйнування, знищення людиною (за допомогою хім. або ін. засобів) середовища проживання організмів. Див. також Біоцид.
ЕКСПАНСІЯ (від лат. expansio – розширення, поширення) – масове розмноження (або імміграція) видів на чужих територіях (Наприклад, нашестя сарани, колорадського жука, гризунів, бур'янів). Е. може бути наслідком акліматизації. Див. також Інвазія.
ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ РАЦІОНАЛЬНА – макс. повне й багатоцільове використання прир. благ із мін. вилученням нових ресурсів із природи, що передбачає реутилізацію, найвищу екон. віддачу за збереження екологічної рівноваги, яка забезпечує тривалий еколого-екон. баланс між динамічною системою господарства та необхідними йому ресурсами природними.
ЕКСТРЕМАЛЬНІ УМОВИ (від лат. extremus – крайній, кінцевий) – граничні (мін. або макс), явно жорсткі умови існування організмів. Е. у. визначають діапазон толерантності виду до факторів екологічних (Наприклад, до крайніх значень температури, вологості, солоності води).
ЕЛТОНА ПІРАМІДА – те саме, що й Піраміда чисел.
ЕМІГРАНТИ в біології [від лат. emigrans (emigrantis) – той, що виселяється] – тварини, які кидають район звичного проживання й виходять за межі свого ареалу. Таке виселення часто має масовий характер і пов'язане з надмірним розмноженням, що призводить до нестачі корму й пошуків нових придатних територій. Е. часто масово гинуть на шляхах міграції (Наприклад, лемінги, білки, кедрівки).
ЕМІГРАЦІЯ в біології (відлат. emigre – виселяюся) – масове виселення особин із зазвичай займаної території, переміщення надлишку дорослих особин та їх потомства, насіння, спор, личинок і т. д. у пошуках нових місцеперебувань. Е., як правило, має катастрофічні наслідки через загибель більшості особин від шкідників, хижаків та непридатних умов проживання.
ЕМІСІЯ (від лат. emissio – випуск), викид – надходження з пром. підприємств, транспортних засобів, під час виверження вулканів і т. д. різних забруднювальних речовин або енергії (шуму, тепла, випромінювання радіоактивного тощо) в довкілля.