Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Кислотні дощі, клімакс, клімат, кліматрон, коеволюція, класифікація забруднень

К

КИСЛОТНІ ДОЩІ – опади атмосферні, що містять значну кількість сірчаної кислоти, менше – нітратної, хлороводень та ін. Утворюються в результаті забруднення атмосфери діоксидом сірки, оксидами азоту та ін. речовин унаслідок спалювання кам'яного вугілля, мазуту на ТЕС та ін. пром. підприємствах. Хім. речовини, взаємодіючи з краплинами дощу, утворюють кислоти, потім солі кислот, що ще більше посилює їхню токсичну дію. К. д. негативно впливають на довкілля: значно збільшується кислотність грунту, води, що спричиняє загибель лісів, мешканців водойм; руйнуються споруди, архітектурні пам'ятки тощо. Щорічні викиди оксидів азоту й діоксиду сірки у світі досягають 300 млн т. Див. також Опади кислотні.
КИСЛОТНІ ОПАДИ – див. Опади кислотні.
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАБРУДНЕНЬ – див. у ст. Забруднення середовища.
КЛІМАКС (від гр. klimax – драбина) – стан динамічної рівноваги біогеоценозу, що характеризується відсутністю сукцесійних змін. Необхідно враховувати при експлуатації лісових і степових угідь.
КЛІМАТ [від гр. klima (klimatos) – нахил (земної поверхні до сонячних променів)] – багаторічний режим погоди в даній місцевості, що визначається геогр. умовами (широтою, висотою над рівнем моря, віддаленістю від океану, рельєфом суші, характером підстильної поверхні), а також антропогенним впливом та ін. факторами. Ці фактори визначають широтну зональність і сприяють формуванню місцевих варіантів К. В основу клімат, районування Землі покладено поділ території на пояси, зони та область з більш або менш однорідними клімат, умовами. К. – один із визначальних факторів екологічних, факторів середовища, що істотно впливають на водний режим, грунт, рослинний покрив та ін. прир. компоненти, всі без винятку організми. У зв'язку з глобальними антроп. змінами К. на планеті необхідне співробітництво всіх країн світу в реалізації глобальної стратегії захисту К., викладеної в Конвенції ООН про зміни клімату (1992), суть якої зводиться до такого: треба стабілізувати конц. газів, що спричиняють парниковий ефект в атмосфері, на рівні, який не створював би загрозливого дисбалансу в світовій клімат, системі.
КЛІМАТ ПРИМІЩЕННЯ – мікроклімат внутр. приміщень будівель. К. п. визначається температурою (комфортною вважається 18...26°С), вологістю повітря (35...65%), рухом повітря, особливо за наявності кондиціонера (зі швидкістю не вищою за 1 м/с), а також радіоактивністю середовища, електромагнітними полями, вмістом у повітрі шкідливих речовин (від лакофарбових матеріалів, мийних засобів, меблів та ін.).
КЛІМАТРОН (від каімат та гр. thronos – місцеперебування) – складна інженерна споруда, оснащена обладнанням для відтворення в штучних умовах різних кліматів; оранжерея зі штучним кліматом.
КОЕВОЛЮЦІЯ (від лат. со – спільний та еволюція) – спільна еволюція двох або більше видів, які об'єднані тісними екол. зв'язками, але не обмінюються генами. У вужчому розумінні К. – евол. взаємозв'язки будь-якого організму та його найближчих партнерів у біоценозі, Наприклад рослин і тварин, які харчуються ними, паразитів та їхніх хазяїв, квіткових рослин і тварин, котрі запилюють їх. Наслідком К. є взаємні адаптації двох видів, що забезпечують можливість їх спільного існування та підвищення стійкості біоценозу як цілісної біол. системи.