Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Охорона тварин, оцінка природних ресурсів, очищення повітря, очищення стічних вод

О

ОХОРОНА ТВАРИН – комплекс міжнар., держ. та регіональних адмін.-госп. і громадських заходів, спрямованих на збереження видового й популяційного складу фауни й підтримання оптим. чисельності диких тварин. Осн. мета О. т. – збереження й відновлення їхніх місцеперебувань (створення заповідників, заказників тощо). О. т. сприяють зменшення забруднення довкілля або запобігання йому, рац. експлуатація диких тварин, утримання й розведення їх у зоопарках, розплідниках та ін.
ОХОРОНЮВАНІ ОБ'ЄКТИ ПРИРОДИ – будь-які об'єкти середовища природного, котрі взято під охорону. Згідно із законодавством природоохоронним охороні підлягають земля, надра, води, повітря атмосферне, ліси, типові або рідкісні ландшафти, унікальні геол. утворення, тваринний світ, рослинний світ тощо.
ОЦІНКА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ – 1) еколого-економічна – визначення екол.-екон. цінності ресурсів природних із погляду доцільності й ефективності їх екон. використання та впливу госп. і рекреаційної експлуатації на стан, якість і перспективи довкілля; 2) кадастрова – визначення грошової ціни ресурсу природного на підставі теоретичних досліджень і підрахунків; 3) соціальна – визначення соц. цінності ресурсів природних із погляду їхнього екон., екол., культурного, естетичного, оздоровчого, психологічного значення для суспільства.
ОЧИЩЕННЯ – видалення небажаних (шкідливих для середовища) речовин із поверхні або об'єму певного об'єкта (повітря, води, грунту тощо) або знешкодження відходів твердих, рідких чи газоподібних.
ОЧИЩЕННЯ БІОЛОГІЧНЕ – видалення сторонніх або шкідливих агентів (забруднювачів) за допомогою організмів, які сприяють фільтрації чи розкладанню їх, а також відновленню первісних властивостей середовища.
ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ – видалення з повітря пилу, рідких і газоподібних шкідливих домішок. Очищенню піддають забруднене повітря, яке відводиться з виробничих приміщень або від пром. обладнання, повітря, що подається в приміщення або ін. об'єкти системами припливної вентиляції та кондиціонування, а також повітря, що використовується в технол. процесах (Наприклад, у виробництві кисню, азоту, інертних газів, напівпровідників, харчових продуктів, у доменному та мартенівському виробництвах). О. п. – важливий захід, спрямований на охорону довкілля, насамперед атмосфери в містах і пром. центрах. О. п. забезпечує необхідні санітарно-гігієнічні умови в приміщеннях і на підприємствах. Найпоширеніші пристрої для О. п. в приміщеннях – повітряні фільтри, пиловловлювачі, а на пром. підприємствах – скрубери, циклони, електрофільтри та ін.
ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД – один із найважливіших заходів охорони природи й охорони довкілля від наймасштабнішого забруднення, який передбачає видалення з вод стічних забруднювачів (шкідливих речовин, мікроорганізмів) мех., хім., фіз.-хім. та біол. способами. Механічне О. с в. забезпечує видалення зі стоків нерозчинених мінер, та орган, домішок за допомогою вловлювачів, відстійників, фільтрів (це попереднє очищення, що полягає в розділенні води на рідку й тверду фази). Хімічне О. с в. грунтується на додаванні у води стічні спец, реагентів, які, вступаючи в реакцію із забруднювачами, утворюють нешкідливі сполуки або такі, що випадають в осад. Фізико-хімічне О. с в. – комбінований спосіб очищення стоків від різнорідних домішок (використовуються процеси коагуляції, сорбції, екстракції, йонного обміну тощо). Після хім. очищення рідка фаза вод стічних іще містить багато шкідливих компонентів. Для їх знезараження використовують біологічне О. с. в., яке грунтується на окисненні орган, сполук, що містяться в них, за допомогою мікроорганізмів, котрі сприяють фільтрації або розкладанню у водах стічних орган, домішок і відновленню первісних властивостей середовища. Біол. О. с в. може бути прир. (на полях фільтрації, полях зрошення, в біол. очисних ставках) та штучним (використовуються спец, споруди, заселені аеробними мікроорганізмами, крізь які повільно пропускаються води стічні, а також аеротенки).