Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Види екологічних факторів

Ф

...ФАГ(О)..., ...ФАГІЯ (від гр. phagos – пожирач) – частина складних слів, що означає: поїдання, поглинання.
ФАКТОР (від лат. factor – той, що робить, виробляє) – рушійна сила, причина якогось процесу або явища; істотна обставина в якомусь процесі або явищі.
ФАКТОР АТМОСФЕРНИЙ – фактор, пов'язаний із фіз. станом і хім. складом атмосфери (температурою, ступенем розрідженості, наявністю забруднювачів).
ФАКТОР ВОЛОГОСТІ – водний середовищетвірний компонент, що впливає на організм або екосистему (вологість повітря, грунт, волога, води поверхневі).
ФАКТОР ГЕОГРАФІЧНИЙ – фактор, джерелом (або регулятором) якого слугує геогр.-просторове положення.
ФАКТОР ГЕОФІЗИЧНИЙ – 1) фактор, що визначається фіз. особливостями геосфер; 2) фактор, зумовлений фіз. особливостями певної ділянки поверхні або глибин Землі (сейсмічність, вулканізм, напруженість магнітного поля), а також атмосфери й антроп. змінами середовища природного.
ФАКТОР ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ – будь-який фактор, сила впливу якого перевищує пристосувальні реакції живої системи, але не настільки, щоб сталося миттєве руйнування (для особини – смерть). За наявності Ф. є. створюються екстремальні умови проживання.
ФАКТОР КОСМІЧНИЙ – фактор, джерелами якого є процеси, що відбуваються в космічному просторі (радіація сонячна й космічна, місячне світло, космічний пил та ін.).
ФАКТОР ЛЕТАЛЬНИЙ – фактор, вплив якого спричиняє загибель живого.
ФАКТОР ЛІМІТУВАЛЬНИЙ, фактор обмежувальний – фактор зовн. середовища, що обмежує розвиток і можливість норм, існування організму або популяції, перевищуючи в більший чи менший бік допустимі для виду границі (температура, світло, вода, хім. речовини, грунт, пожежа, забруднення середовища).
ФАКТОР НЕСПОКОЮ – фактор антропогенний, що порушує норм, життєдіяльність диких тварин (Наприклад, шум, безпосереднє вторгнення людини в природну систему).
ФАКТОР ОБМЕЖУВАЛЬНИЙ – те саме, що й Фактор лімітувальний.
ФАКТОР РЕГУЛЮВАЛЬНИЙ – фактор середовища, що сприяє норм, життєдіяльності організму.
ФАКТОРИ АБІОТИЧНІ – компоненти й властивості неживої природи, які прямо чи опосередковано впливають на окремі організми та їхні угруповання (температура, освітленість, вологість, рельєф, вітер, фон радіоактивний, газовий склад повітря, атм. тиск, солоність води, мех. властивості поверхні).
ФАКТОРИ АНТРОПІЧНІ – те саме, що й Фактори антропогенні.
ФАКТОРИ АНТРОПОГЕННІ, фактори антропічні – сукупність впливів госп. діяльності людини на органічний світ, що змінюють стан середовища існування різних видів живих істот, у тому числі й самої людини (вирубування лісу, обробіток земель, викиди в атмосферу, забруднення водойм відходами виробництва тощо).