Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Фенотип, фікологія, філогенез, фільтратори, фітобентос, фітоіндикація, фітомаса, фітонциди, фітопланктон, фітотрон, фітофаги

Ф

ФЕНОТИП (від rp. phaino – являю, виявляю та тип) – сукупність властивостей та ознак організму (зовн. вигляд, особливості фізіології, поведінки та ін.), що склалися на основі взаємодії генотипу з довкіллям. Ф. відображує лише ту частину генотипу, яка реалізується в даних умовах онтогенезу. В процесі розвитку організму Ф. змінюється.
...ФІКАЦІЯ (лат. ...ficatio, від facio – роблю) – частина складних слів, що означає: здійснення, втілення.
ФІКОЛОГІЯ – те саме, що й Альгологія.
...ФІЛ, ...ФІЛЬНИЙ, ...ФІЛЬНІСТЬ, ...ФІЛІЯ (від гр. phileo – люблю, philia – дружба, схильність) – частина складних слів, що означає: любов, схильність, прихильність до чогось.
ФІЛОГЕНЕЗ (від гр. phylon – рід, плем'я та genesis – походження, виникнення) – істор. розвиток як світу організмів у цілому, так і окремих таксономічних груп: царств, типів, класів, рядів, родин, родів, видів.
ФІЛЬТРАТОРИ (від лат. filtrum – букв, повсть) – водяні тварини (багато молюсків, риб, ракоподібних та ін.), котрі добувають їжу шляхом акт. проціджування великої кількості води, в якій у завислому стані знаходяться планктонні організми та детрит. Ф. (Наприклад, мідії) відіграють велику роль в очищенні забруднених вод.
...ФІТ(О)... (від гр. phyton – рослина) – частина складних слів, що вказує на зв'язок із рослинами або наукою про рослини – ботанікою.
ФІТОБЕНТОС (від фіто... та бентос), донна флора – сукупність рослин, що живуть на дні водойм (діатомові водорості, ламінарія, зостера, морська капуста та ін.).
ФІТОЕКОІНДИКАТОРИ [від фіто..., еко... та індикатор(и)] – рослинні індикатори екол. режимів прир. комплексів. До фітоіндикаційних ознак належать морфол. будова, розміри, життєвість, фенологічний цикл рослин тощо.
ФІТОІНДИКАЦІЯ – визначення умов довкілля за характером і станом рослинності.
ФІТОМАСА – загальна маса всіх рослинних організмів, окремих рослин або їхніх груп у будь-якому прир. угрупованні; складова частина біомаси (виражається в тих самих одиницях).
ФІТОНЦИДИ [від фіто... та ...цид(и)] – біологічно активні речовини, що виділяються деякими рослинами (цибуля, часник, хрін, сосна, ялівець, цитрусові та ін.) і мають бактерицидні властивості.
ФІТОПЛАНКТОН (від фіто... та планктон) – сукупність рослинних організмів, в основному водоростей, які вільно плавають у товщі води. Різноманітність видів, що входять до складу Ф., а також його кількісний склад є індикаторами умов довкілля. Див. Планктон.
ФІТОТРОН (від фіто... та гр. thronos – місцеперебування, осередок) – станція чи камера (або їх комплекс) штучного клімату, що являє собою повністю автоматизовану установку, в якій, регулюючи всі осн. фактори росту й розвитку рослин, можна створити умови для дослідження їхньої життєдіяльності за заданою програмою.
ФІТОФАГИ [від фіто... та ...фаг(и)] – рослиноїдні тварини (консументи першого порядку). В разі порушення стабільності екосистеми Ф. (за спалаху їхньої чисельності) можуть завдати великої шкоди рослинам.