Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В.

Фотоперіод, фотоперіодизм, фотосинтез, ФАР, фреони, фунгіциди, фтор, фотосинтетично активна радіація

Ф

ФОТОПЕРІОД (від фото... та гр. periodos – обхід, кругообертання) – тривалість світлового періоду доби або штучного освітлення, яка відповідає фізіол. потребам організму на даному етапі розвитку. Ф. – часовий параметр фотоперіодизму.
ФОТОПЕРІОДИЗМ – реакції організмів на співвідношення між довжиною дня й ночі. У тварин Ф. контролює настання й припинення парувального періоду, плодючість, линяння, міграції та ін. Ф. у рослин – потреба в певному співвідношенні світлого й темного періодів доби для переходу до цвітіння.
ФОТОСИНТЕЗ (від фото... та гр. synthesis – з'єднання, складання) – утворення з простих неорганічних сполук (Наприклад, вуглекислого газу й води) складних орган, речовин зеленими рослинами, водоростями та деякими бактеріями з використанням енергії сонячного світла, яка поглинається хлорофілом та ін. фотосинтетично акт. пігментами. В результаті Ф. на Землі щороку утворюється до 200 млрд. т сухої орган, речовини (близько половини припадає на фітопланктон морів та океанів), засвоюється до 200 млрд. т вуглекислого газу й виділяється в довкілля 145 млрд. т вільного кисню. Гектар зелених насаджень у середньому за 1 год очищує повітря від 8 кг вуглекислого газу. Доросле дерево за добу виділяє 180 л кисню. За рахунок Ф. утворюється 90% біомаси рослин.
ФОТОСИНТЕТИЧНО АКТИВНА РАДІАЦІЯ (ФАР) – частина енергії сонячної (в діапазоні довжин хвиль 380...750 нм), яка може використовуватися рослинами для фотосинтезу. Становить близько 50% сумарної енергії випромінювання сонячного.
ФРЕОНИ, хладони – фторо- та хлоровмісні ненасичені вуглеводні, що широко застосовуються як холодоагенти в холодильній техніці й наповнювачі аерозольних упаковок. Відомо більш як 40 Ф. Вони мають складний механізм впливу на довкілля: досягаючи стратосфери, Ф. руйнуються випромінюванням ультрафіолетовим; атоми хлору, що вивільнюються при цьому, взаємодіють з озоном і знижують його вміст в атмосфері. Ф. також перешкоджають розсіянню випромінювання інфрачервоного Землі в космічний простір, що негативно впливає на клімат планети.
ФТОР (від гр. phthoros – загибель, руйнування) – газ із їдким запахом та сильною роз'їдаючою дією, надзвичайно реакційно акт., існує тільки у вигляді сполук, переважно мінер, (флюорит, кріоліт та ін.). Підприємства алюмінієвої, цементної промисловості часто роблять викиди сполук Ф., істотно забруднюючи повітря. Ці забруднення досить токсичні, насамперед для рослин, а також спричиняють подразнення дихальних шляхів, хім. опіки шкіри.
ФУНГІЦИДИ [від лат. fungus – гриб та ...цид(и)] – хім. препарати для боротьби з патогенними грибами.